Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paggaṇhāti:[pa-gaṇhāti<grah] 伸出(stretch forth,hold out),攝受,策勵(努力盡力,exert oneself).ger.paggayha; pp.paggahita; caus.paggaheti,paggaṇhāpeti 使伸出,使高舉(make uphold).
パーリ語辞典 水野弘元著
paggaṇhāti:[pa-gaṇhāti<grah] さしのベる,摂受す,策励す.ger.paggayha; pp.paggahita; caus.paggaheti,paggaṇhāpeti さしのベさす,掲げさす.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paggaṇhāti,(pa + gah + ṇhā),舉起,拿起,支援,贊同,伸展。【 過】 ~ṇhi。【現分】 paggaṇhanta。 【獨】 paggahetvā,paggayha。 【潛】 paggahetabba。(p186)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paggaṇhāti,(pa+gah拿+ṇhā),舉起,拿起,堅持,支援,贊同,伸展,策勵,鞭策。【過】paggaṇhi。【現分】paggaṇhanta。【獨】paggaṇhetvā,paggayha。【義】paggaṇhetabba。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
paggaṇhāti: 開始從事,運用,專心從事
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paggaṇhāti: paggaṇhāti(kri)
ပဂၢဏွာတိ(ႀကိ)
[pa+gaha+ṇhā+ti.ka.45va.49va.,5.178.nīti,dhā.257.nīti,sutta.931.]
[ပ+ဂဟ+ဏွာ+တိ။ကစၥည္း။၄၅ဝ။၄၉ဝ။ေမာဂ္၊၅။၁၇၈။နီတိ၊ဓာ။၂၅၇။နီတိ၊သုတၱ။၉၃၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paggaṇhāti:[pa + gah + ṇhā] holds up; takes up; supports; favours; stretches forth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paggaṇhāti,[pa+gaṇhāti] 1.to stretch forth,hold out or up,take up D.I,123 (sujaṁ the sacrificial ladle),125 (añjaliṁ stretch out the hollow hands as a token of respectful greeting); S.I,141; II,280; J.I,89 (paveṇiṁ); PvA.74 (turiyāni).ger.paggayha taking up,raising up,stretching forth Sn.350 (=uttāretvā SnA 349); Dh.268 (tulaṁ); Pv.II,917 (bāhuṁ); IV,74 (uccaṁ p.); VvA.7 (añjaliṁ).Often in phrase bāhā paggayha kandati to wail or lament with outstretched arms (a special pose of mourning) J.V,267; VI,188; PvA.92 (=pasāreti).-- 2.to take up,take care of,favour,support,befriend (opp.niggaṇhāti) J.I,511; II,21; V,116,369; Miln.185,186; PvA.114 (sappurisa-dhammaṁ).-- 3.to put to,exert,strain,apply vigorously (cittaṁ one’s mind) S.V,9; Ps.II,20 (paggaṇhanto viriyena carati).-- pp.paggahita (q.v.).-- Caus.paggaheti to exert Miln.390 (mānasaṁ).-- Caus.II.paggaṇhāpeti to cause to hold up or out,to cause to uphold or support Miln.21 (dhamma-dhajaṁ); J.V,248; PvA.74 (turiyāni).(Page 382)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paggaṇhāti:To hold out,stretch forth; to favour,befriend; to strain,exert; to persevere,continue; to take hold of,grasp
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAGGAṆHĀTI:(pa+gah+ṇhā) đưa lên,lấy lên,nâng đỡ,được ân huệ,nới rộng,giăng ra [aor] --ṇhi [pp] paggahita [prp] --hanta [abs] --hetvā,paggagha [ptp]paggahelabba
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paggaṇhāti:kiên trì,bám giữ,nắm chặc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paggaṇhāti:ပဂၢဏွာတိ(ႀကိ)
[ပ+ဂဟ+ဏွာ+တိ။ကစၥည္း။၄၅ဝ။၄၉ဝ။ေမာဂ္၊၅။၁၇၈။နီတိ၊ဓာ။၂၅၇။နီတိ၊သုတၱ။၉၃၁။]
(၁) ခ်ီးေျမႇာက္၏။ (က) အားေပး-ေထာက္ပံ့-ၾကံ့ခိုင္ေစ-၏။ (ခ) အားေပး-ေကာ္ေရာ္-ပူေဇာ္-၏။ (၂) ေျမႇာက္၏။ (က) ေျမႇာက္-ခ်ီ-ပင့္ေကာ္-၏။ (ခ) ေျမႇာက္-တင္-ပသ-၏။ (၃) ယူ၏။ (က) စြဲယူ-ကိုင္ေဆာင္-၏။ (ခ) ခံယူ-သိမ္းပိုက္-၏။ (ဂ) နာယူ-မွတ္သား-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paggaṇhāti:ပ-ဂၢဏွာတိ (ပ√ဂဟ္)
ခ်ီ၏။ ခ်ီးေျမႇာက္၏။ ခ်ီးပင့္၏။
သဗၺတုရိယာနိ ပဂၢဏွထ၊ အလံုးစံုေသာ တီးမႈတ္မ်ိဳးတို႔ကို တီးမႈတ္ကုန္ေလာ့။ အၪၨလႎ ပဂၢဏွိတြာ၊ လက္အုပ္ကို ခ်ီ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,