Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pagabbha:a.[cf.Sk.pragalbha] 大膽的,傲慢的.pagabbhatā f.大膽.pagabbhin a.大膽的.
パーリ語辞典 水野弘元著
pagabbha:a.[cf.Sk.pragalbha] 大胆な,傲慢な.pagabbhatā f.大胆.pagabbhin a.大胆な.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pagabbha,【形】 大膽的,勇敢的,不計後果的。(p186)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pagabbha,【形】大膽的,勇敢的,不計後果的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pagabbha: pagabbha(pu)
ပဂဗ႓(ပု)
[pa+gabbha+a.kabba khabba gabba dabbe.dabbo ahaṅkāro.nīti,dhā.124.328.gabbo gatyaṃ cubhū dabbe,gambo gatimhi gabbha tu.krūradhāre gamu gatyaṃ,āpubbo cvadhivāsine.dhātvattha.kāyagāpabbiyanti bhusaṃ garati aññe pīḷeti anenāti bhusaṃ garati aññe pīḷetianenāti pagabbo,atimāno,oṭṭhajo tatiyakkharo.pagabbassa bhāvopāgabbiyaṃ,kāyena pāgabbiyaṃ kāyapāgabbiyaṃ,kāyānācāraṃ.pā,yo.558.]
[ပ+ဂဗ႓+အ။ ကဗၺ ခဗၺ ဂဗၺ ဒေဗၺ။ ဒေဗၺာ အဟကၤာေရာ။ နီတိ၊ဓာ။၁၂၄။၃၂၈။ ဂေဗၺာ ဂတ်ံ စုဘူ ဒေဗၺ၊ ဂေမၺာ ဂတိမွိ ဂဗ႓ တု။ ၾကဴရဓာေရ ဂမု ဂတ်ံ၊ အာပုေဗၺာ စြဓိဝါသိေန။ ဓာတြတၳ။ ကာယဂါပဗၺိယႏၲိ ဘုသံ ဂရတိ အေည ပီေဠတိ အေနနာတိ ဘုသံ ဂရတိ အေည ပီေဠတိအေနနာတိ ပဂေဗၺာ၊ အတိမာေနာ၊ ဩ႒ေဇာ တတိယကၡေရာ။ ပဂဗၺႆ ဘာေဝါပါဂဗၺိယံ၊ ကာေယန ပါဂဗၺိယံ ကာယပါဂဗၺိယံ၊ ကာယာနာစာရံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။၅၅၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pagabbha:[adj.] bold; daring; reckless.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pagabbha,(adj.) [cp.Epic Sk.pragalbha] bold,daring,forward,reckless M.I,236; S.I,201 (sup°); A.III,433; Sn.89,852 (ap°=na pagabbha KhA 242,cp.also Nd1 228); Dh.244 (=kāyapāgabbhiyâdīhi samannāgata DhA.III,354); J.II,32,281,359; V,448; Miln.389; Dāvs III,26.-- apagabbha at Vin.III,3 is used in quite a diff.sense,viz.“one who has no more connection with a womb” (a+pa+*garbha) (Page 381)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAGABBHA:[a] dạn dĩ,dám làm,táo bạo,không lo lắng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pagabbha:ပဂဗ႓(ပု)
[ပ+ဂဗ႓+အ။ ကဗၺ ခဗၺ ဂဗၺ ဒေဗၺ။ ဒေဗၺာ အဟကၤာေရာ။ နီတိ၊ဓာ။၁၂၄။၃၂၈။ ဂေဗၺာ ဂတ်ံ စုဘူ ဒေဗၺ၊ ဂေမၺာ ဂတိမွိ ဂဗ႓ တု။ ၾကဴရဓာေရ ဂမု ဂတ်ံ၊ အာပုေဗၺာ စြဓိဝါသိေန။ ဓာတြတၳ။ ကာယဂါပဗၺိယႏၲိ ဘုသံ ဂရတိ အေည ပီေဠတိ အေနနာတိ ဘုသံ ဂရတိ အေည ပီေဠတိအေနနာတိ ပဂေဗၺာ၊ အတိမာေနာ၊ ဩ႒ေဇာ တတိယကၡေရာ။ ပဂဗၺႆ ဘာေဝါပါဂဗၺိယံ၊ ကာေယန ပါဂဗၺိယံ ကာယပါဂဗၺိယံ၊ ကာယာနာစာရံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။၅၅၈။]
(၁) ခက္ထန္-ၾကမ္းတမ္း-ေထာင္လႊား-႐ိုင္းျပ-ျခင္း။ ပဂဗ႓ီ-ၾကည့္။ (တိ) (၂) ခက္ထန္-ၾကမ္းတမ္း-ေထာင္လႊား-႐ိုင္းျပ-ေသာ။ (က) ႏႈတ္အမူအရာ-ၾကမ္းတမ္း-႐ိုင္းျပ-ေသာ၊ သူ။ (ခ) ကိုယ္,ႏႈတ္,ႏွလုံးသုံးပါးလုံး-ၾကမ္းတမ္း-႐ိုင္းျပ-ေသာ၊ သူ။ (၃) ပဋိဘာန္ဉာဏ္ရွိေသာ၊ လတ္တေလာ ဉာဏ္ရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pagabbha:ပ-ဂဗ႓ (တိ) (ပ√ဂဗ႓္+အ)
ရဲတင္းေသာ။ ၾကမ္းတမ္းေသာ။ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုးျဖင့္ လြန္က်ဴးတတ္ေသာ။
ပဂေဗ႓န၊ ရဲတင္းၾကမ္းတမ္းစြာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,