Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paduma:n.[BSk.padma,paduma] 蓮,蓮華,鉢曇摩,波頭摩,紅蓮,赤蓮.-cchatta 蓮華的傘.-niraya 紅蓮地獄.-patta 蓮葉.-byūha,-vyūha 蓮華軍 [陣形] .-sara 蓮池.
パーリ語辞典 水野弘元著
paduma:n.[BSk.padma,paduma] 蓮,蓮華,鉢曇摩,波頭摩,紅蓮,赤蓮.-cchatta 蓮華の傘.-niraya 紅蓮地獄.-patta 蓮葉.-byūha,-vyūha 蓮華軍 [陣形] .-sara蓮池.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paduma,【中】 紅蓮花,紅蓮地獄(地獄的名字),一個巨大的數字名(10,000,00017,119 個 0 數位)。 ~kaṇṇika,【陰】 睡蓮的果皮。 ~kalapa,【陽】 一束睡蓮。 ~gabbha,【陽】 睡蓮之內部。 ~patta,【中】 蓮花瓣。 ~raga,【陽】 紅寶石。 ~sara,【陽、中】 蓮池。 ~minī,【陰】 紅睡蓮(植物)。 ~mimīpatta,【中】 蓮葉。(p201)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paduma,【中】紅蓮花,紅蓮地獄(地獄的名字),一個巨大的數位名。padumakaṇṇika,【陰】睡蓮的果皮。padumakalapa,【陽】一束睡蓮。padumagabbha,【陽】睡蓮之內部。padumapatta,【中】蓮花瓣。padumaraga,【陽】紅寶石。padumasara,【陽】【中】蓮池。paduminī,【陰】紅睡蓮(植物)。padumīpatta,【中】蓮葉。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paduma: paduma(ti)
ပဒုမ(တိ)
[paduma+a]
[ပဒုမ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paduma: paduma(pu,na)
ပဒုမ(ပု၊န)
[pada+uma.anitthī padumaṃ paṅkeruhaṃ naḷinapokkharaṃ..685.pada gamane,umo.padumaṃ anitthī.,ṭī.685.pada+kuma.usa kusa pada sukhā kumo.ṇvādi.130.pajjati devapūjādiṃ yātīti padumaṃ,paṅkajaṃ.ṇvādi.130.paṅka+du+ma.pa+du+ma.paṅke davati gacchatiç pakārena vā davati virūhatīti padumaṃ.sī,ṭī,,2. 40.pamhipaṅkamhi davati ruhatīti vā padumaṃ.sūci.eka,ṭī.]
[ပဒ+ဥမ။ အနိတၳီ ပဒုမံ ပေကၤ႐ုဟံ နဠိနေပါကၡရံ။ ဓာန္။ ၆၈၅။ ပဒ ဂမေန၊ ဥေမာ။ ပဒုမံ အနိတၳီ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၈၅။ ပဒ+ကုမ။ ဥသ ကုသ ပဒ သုခါ ကုေမာ။ ဏြာဒိ။ ၁၃၀။ ပဇၨတိ ေဒဝပူဇာဒႎ ယာတီတိ ပဒုမံ၊ ပကၤဇံ။ ဏြာဒိ။ ၁၃၀။ ပကၤ+ဒု+မ။ ပ+ဒု+မ။ ပေကၤ ဒဝတိ ဂစၧတိ,ပကာေရန ဝါ ဒဝတိ ဝိ႐ူဟတီတိ ပဒုမံ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၄၀။ ပမွိပကၤမွိ ဒဝတိ ႐ုဟတီတိ ဝါ ပဒုမံ။ သူစိ။ ဧက၊ ဋီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paduma:[nt.] a lotus; name of purgatory and that of an enormous number.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paduma,(nt.) [cp.Epic Sk.padma,not in RV.] the lotus Nelumbium speciosum.It is usually mentioned in two varieties,viz.ratta° and seta°,i.e.red and white lotus,so at J.V,37; SnA 125; as ratta° at VvA.191; PvA.157.The latter seems to be the more prominent variety; but paduma also includes the 3 other colours (blue,yellow,pink?),since it frequently has the designation of pañcavaṇṇa-paduma (the 5 colours however are nowhere specified),e.g.at J.I,222; V,337; VI,341; VvA.41.It is further classified as satapatta and sahassapatta-p.,viz.lotus with 100 & with 1,000 leaves:VvA.191.Compared with other species at J.V,37,where 7 kinds are enumd as uppala (blue,red & white),paduma (red & white),kumuda (white) and kallahāra.See further kamala and kuvalaya.-- (1) the lotus or lotus flower M.III,93; S.I,138,204; A.I,145; II,86 sq.; III,26,239; Sn.71,213; J.I,51 (daṇḍa° N.of a plant,cp.Sk.daṇḍotphala),76 (khandha°,latā°,daṇḍaka°,olambaka°); IV,3; VI,564; Dh.458; Nd1 135; Vv 354 (=puṇḍarīka VvA.161); 4412 (nānā-paduma-sañchanna); Pv.II,120 (id.); II,122 (id.); Pug.63; Vism.256 (ratta°); DA.I,219; KhA 53; SnA 97; Sdhp.359.-- (2) N.of a purgatory (°niraya) S.I,151--152; Sn.677; p.126; SnA 475 sq.

--acchara (heavenly) lotus-maiden SnA 469.--uttara N.of Buddha SnA 341,455 etc.--kaṇṇikā a peak in the shape of a lotus VvA.181.--kalāpa a bunch of lotuses VvA.191.--gabbha the calyx of a l.ThA.68 (°vaṇṇa).--patta a l.leaf Nd1 135 (=pokkhara); DhA.IV,166 (=pokkhara-patta).--puñja a l.cluster J.III,55.--puppha a lotus flower Nd2 393; SnA 78.--rāga “lotus hued,” a ruby VvA.276.--vyūha one of the 3 kinds of fighting,viz.p.°; cakka°,sakaṭa° J.II,406= IV.343 (cp.Sk.p.-vyūha-samādhi a kind of concentration,& see J trsln II.275).--sara a lotus pond J.I,221; V,337; SnA 141.(Page 410)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Paduma:1.PadumaThe eighth of the twenty four Buddhas.He was born in Campaka.His father was the Khattiya Asama (but see J.i.36,where he is called Paduma ) and his mother Asamā.For ten thousand years he lived as a householder in three palaces:Nandā,Suyasā and Uttarā (BuA.calls them Uttarā,Vasuttarā and Yasuttarā).His wife was Uttarā and his son Ramma.He left home in a chariot and practiced austerities for eight months.Dhaññavatī gave him milk rice,and an Ajīvaka,named Titthaka,spread grass for his seat under his bodhi tree,which was a Mahāsona.He preached his first sermon in Dhanañjuyyāna.His chief disciples were his younger brothers Sāla and Upasāla and his attendant was Varuna.Rādhā and Surādhā were his chief women disciples,and his chief patrons were Bhiyya and Asama among men and Rucī and Nandarāmā among women.

His body was fifty eight cubits high,and he lived for one hundred thousand years.He died in Dhammārāma and his relics were scattered.The Buddhavamsa Commentary states that his full name was Mahāpaduma,that he was so called because on the day of his birth a shower of lotuses fell over Jambudīpa,and that,at that time,the Bodhisatta was a lion.

Bu ix.; BuA.146ff.; J.i.36; Mhv.i.7; DhA.i.84.

2.PadumaOne of the chief lay disciples of Revata Buddha.Bu.vi.23.

3.PadumaOne of the three palaces occupied by Sobhita Buddha in his last lay life.Bu.vii.17.

4.PadumaStep brother of Dhammadassī Buddha.The Buddha preached to him at Sarana,and he later became the Buddha’s chief disciple.Bu.xvi.18; BuA.183; J.i.39.

5.PadumaA palace occupied by Siddhattha Buddha.BuA.185; but see Bu.xvii.14.

6.PadumaA Pacceka Buddha to whom Anūpama (or Ankolapupphiya) Thera offered some ākulī flowers.ThagA.i.335; Ap.i.287; see also M.iii.70 and PvA.75.

7.PadumaA cakkavatti of eight kappas ago; a previous birth of Pindola Bhāradvāja.Ap.i.50.

8.PadumaA cetiya built by Mahā Kaccāna,in a previous birth,for Padumuttara Buddha (Ap.i.84).The Apadāna Commentary explains that the building was,in fact,a gandhakuti,which was called a cetiya as a mark of respect (pūjanīyabhāvena),and that it was called Paduma because it was shaped like a lotus and was covered with lotuses.

9.Paduma TheraAn arahant.He once threw a lotus to Padumuttara Buddha as he was traveling through the air,and the Buddha accepted it.For thirty kappas Paduma was king of the devas,and for seven hundred king of men.Ap.i.109f.

10.PadumaA Niraya.The Sutta Nipāta explains that it was not a separate Niraya but only a period of suffering.

The monk Kokālika was born there.SN.p.126; J.iv.245; AA.ii.853; DhA.iv.91.

11.PadumaA rock near Himavā.Ap.ii.362.

12.PadumaOne of the Theras who assisted at the foundation-laying ceremony of the Mahā Thūpa.Dpv.xix.8; MT.(524) calls him Mahāpaduma.

13.PadumaThe Bodhisatta born as king of Benares.See the Culla Paduma Jātaka.

14.PadumaThe Bodhisatta born as son of the king of Benares.See the Mahā Paduma Jātaka.

15.PadumaSee Mahāpaduma.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PADUMA:[nt] hoa sen,tên một cảnh địa ngục (nơi để luận tội) và nơi đó có nhiều lắm (không kể xiết) --kāṇṇikā [f] vỏ bông sen --kalāpa [m] một bó hoa sen --gabbha [m] trong lòng hoa sen --patta [nt] cánh hoa sen --rāga [m] hộ rubi --sara [m] ao,hồ sen --minī [f] cọng sen --minīpatta [nt] lá sen
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paduma:ပဒုမ(ပု၊န)
[ပဒ+ဥမ။ အနိတၳီ ပဒုမံ ပေကၤ႐ုဟံ နဠိနေပါကၡရံ။ ဓာန္။ ၆၈၅။ ပဒ ဂမေန၊ ဥေမာ။ ပဒုမံ အနိတၳီ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၈၅။ ပဒ+ကုမ။ ဥသ ကုသ ပဒ သုခါ ကုေမာ။ ဏြာဒိ။ ၁၃၀။ ပဇၨတိ ေဒဝပူဇာဒႎ ယာတီတိ ပဒုမံ၊ ပကၤဇံ။ ဏြာဒိ။ ၁၃၀။ ပကၤ+ဒု+မ။ ပ+ဒု+မ။ ပေကၤ ဒဝတိ ဂစၧတိ,ပကာေရန ဝါ ဒဝတိ ဝိ႐ူဟတီတိ ပဒုမံ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၄၀။ ပမွိပကၤမွိ ဒဝတိ ႐ုဟတီတိ ဝါ ပဒုမံ။ သူစိ။ ဧက၊ ဋီ။]
(၁) ပဒုမၼာၾကာ။ (က) ပဒုမၼာ-ၾကာပင္- ၾကာ႐ုံ။ (ခ) ပဒုမၼာ-ၾကာပန္း-ၾကာပြင့္။ (ဂ) ပဒုမၼာၾကာငုံ။ (၂) ပဒုမဗ်ဴဟာ၊ ပဒုမၼာၾကာပြင့္ သဏၭာန္စစ္ဆင္ျခင္း။ (၃) ပဒုမမည္ေသာ- အေရအတြက္- သခၤ်ာ (၅၁၂-ေနာက္ သုည ၅၁-လုံး)။ (၄) ပဒုမမည္ေသာ ငရဲ၊ ပဒုမ-အေရအတြက္-သခၤ်ာ-ရွိေသာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာေအာင္ ခံရေသာ ငရဲ။ (၅) ငရံ႕ပတူပင္။ (သကၠတ၌ (၁) ၾကာညႇင္း။ (၂) သလြဲမည္း။ (၃) အေၾကာဝန္း။ (၄) ပဒုမေရႊအိုး-စေသာ အနက္တို႔ကိုလည္းျပဆိုသည္။ ထိုတြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဖြားဖက္ေတာ္ ေရႊအိုးႀကီး ၄-လုံးကို ေဖာ္ျပရာ ဒီ၊႒၊၁။၂၅၃-၌ "သေခၤါ ဧေလာ ဥပၸေလာပု႑ရီေကာ" ဟု ဆိုသည္။ ဤ၌ ဥပၸေလာပဒုမလည္း မည္ရာ၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paduma:ပဒုမ(တိ)
[ပဒုမ+အ]
(၁) ပဒုမၼာၾကာပန္း- အေပါင္း-အစည္း-အခိုင္။ (၂) ပဒုမမည္ေသာသူ။ (က) ပဒုမျမတ္စြာဘုရား။ (ခ) ပဒုမုတၱရ ျမတ္စြာဘုရား။ (ဂ) ပဒုမပေစၥကဗုဒၶါ။ (ဃ) ေရဝတ ဘုရားရွင္၏ အလုပ္အေကြၽး ပဒုမဒါယကာ။ (င) ဓမၼဒႆီဘုရားရွင္၏ အဂၢသာဝက ပဒုမေထရ္။ (စ) ပဒုမုတၱရဘုရားရွင္လက္ထက္ ၾကာပန္းခိုင္ လွဴဒါန္းခဲ့ဖူးေသာ ပဒုမမေထရ္။ (ဆ) ပဒုမစၾကဝေတၱးမင္း။ (ဇ) ပဒုမုတၱရ ဘုရားရွင္ လက္ထင္ ပဒုမမင္းသား။ (စ်) စူဠပဒုမဇာတ္ေတာ္လာ ေဂါတမဘုရားအေလာင္း ပဒုမမင္းသား။ (ည) မဟာပဒုမဇာတ္ေတာ္လာ ေဂါတမ ဘုရားအေလာင္း ပဒုမမင္းသား။ (ဋ) ပဒုမုတၱရဘုရားရွင္ သီတင္းသုံးရာ ပဒုမ-ေစတီ-ဂႏၶကုဋီ။ (ဌ) ေသာဘိတဘုရားေလာင္း မင္းသားစံနန္းေတာ္ ပဒုမျပာသာဒ္။ (ထီ) (၃) ပဒုမာမည္ေသာ မိန္းမ။ (က) ဒီပကၤရာဘုရားရွင္၏ ၾကင္ရာေတာ္ ပဒုမာမိဖုရား။ (ခ) သုဇာတဘုရားရွင္၏ အဂၢဳပ႒ိကာ ပဒုမာဒါယိကာမ။ (ဂ) တိႆဘုရားရွင္၏ မယ္ေတာ္ ပဒုမာမိဘုရား။ (ဃ) ဖုႆဘုရားရွင္၏ အဂၢဳပ႒ိကာ ပဒုမာ ဒါယိကာမ။ (င) သိခီဘုရားရွင္၏ အဂၢသာဝိကာ ပဒုမာ ေထရီ။ (တိ) (၄) ပဒုမၼာၾကာႏွင့္တူေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paduma:ပဒုမ (ပ)
ပဒုမျမတ္စြာဘုရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paduma:ပဒုမ (န)
ပဒုမၼာၾကာ။
ပဒုမၼာငရဲ။ သုည ေရ ၁၁၉ ရွိေသာ သခ်ၤာသဒၵါ။
Nelumbium Specisiosum

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,