Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
padosa:① [Sk.pradoṣa<duṣ] 過失,缺點缺陷,罪過.② [Sk.pradveṣa<dviṣ] 瞋恚,瞋,憤怒生氣.
パーリ語辞典 水野弘元著
padosa:① [Sk.pradoṣa<duṣ] 過失,欠点,罪過.② [Sk.pradveṣa<dviṣ] 瞋恚,瞋,いかり.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Padosa,【陽】 1.傍晚。 2.激怒。 3.缺點,汙點。(p201)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Padosa,2(pa+dosa2憎,梵pradosa、pradvesa,see remarks to dosa2)﹐激怒。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Padosa,1(pa+dosa1,梵pradosa),【陽】缺點,汙點,瑕疵。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
padosa: padosa(pu)
ပေဒါသ(ပု)
[pā+doso.pa+dusa+ṇa.abhidoso padoso]tha,sāyo sañjhādinaccayo..68.dvayaṃ padose.---dosāya rattiyā pārambho padoso.abhidhānato pā-saddassa pubbanipāteç appadhānarasso ca.atha vā abhidussanti padussanti ca yattha sabbakammāni abhidoso padoso ca.,ṭī.68.(paosa=padosa-prā)]
[ပါ+ေဒါေသာ။ ပ+ဒုသ+ဏ။ အဘိေဒါေသာ ပေဒါေသာ'ထ၊ သာေယာ သၪၩာဒိနစၥေယာ။ ဓာန္။၆၈။ ဒြယံ ပေဒါေသ။---ေဒါသာယ ရတၱိယာ ပါရေမ႓ာ ပေဒါေသာ။ အဘိဓာနေတာ ပါ-သဒၵႆ ပုဗၺနိပါေတ,အပၸဓာနရေႆာ စ။ အထ ဝါ အဘိဒုႆႏၲိ ပဒုႆႏၲိ စ ယတၳ သဗၺကမၼာနိ အဘိေဒါေသာ ပေဒါေသာ စ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၈။(ပဩသ=ပေဒါသ-ျပာ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
padosa: padosa(pu)
ပေဒါသ(ပု)
[pa+dusa+ṇa.pa+dusa+ṇe+ṇa.dusa dosane.dussati.doso....dusa appītiyaṃ.dussati,padussati.doso,padoso.nīti,dhā.239.]
[ပ+ဒုသ+ဏ။ ပ+ဒုသ+ေဏ+ဏ။ ဒုသ ေဒါသေန။ ဒုႆတိ။ ေဒါေသာ။ ...ဒုသ အပၸီတိယံ။ ဒုႆတိ၊ ပဒုႆတိ။ ေဒါေသာ၊ ပေဒါေသာ။ နီတိ၊ဓာ။၂၃၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
padosa:[m.] 1.the nightfall; 2.anger; 3.defect; blemish.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Padosa,2 [pa+dosa2,Sk.pradveṣa,see remarks to dosa2] anger,hatred,ill-will; always as mano° “anger in mind” M.I,377; Sn.328 (=khāṇu-kaṇṭak’ādimhi p.SnA 334),702; J.IV,29; Miln.130; Vism.304; SnA 477.(Page 410)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Padosa,1 [pa+dosa1,Sk.pradoṣa] defect,fault,blemish,badness,corruption,sin D.I,71 (=padussati paraṁ vā padūseti vināsetī ti padoso DA.I,211); M.III,3; S.IV,322 (vyāpāda°); A.I,8 (ceto°); III,92 (vyāpāda); It.12; J.V,99; Pug.59,68; Dhs.1060.-- Note.At ThA.72 we find reading “apace paduse (padose?) pi ca” as uncertain conjecture for v.l.BB “amacce manase pi ca.” (Page 410)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PADOSA:[m] hoàng hôn,sự sân hận,sự không đủ,thiếu,khiếm khuyết
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
padosa:sự ám hại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
padosa:ပေဒါသ(ပု)
[ပ+ဒုသ+ဏ။ ပ+ဒုသ+ေဏ+ဏ။ ဒုသ ေဒါသေန။ ဒုႆတိ။ ေဒါေသာ။ ...ဒုသ အပၸီတိယံ။ ဒုႆတိ၊ ပဒုႆတိ။ ေဒါေသာ၊ ပေဒါေသာ။ နီတိ၊ဓာ။၂၃၉။]
(၁) ပ်က္စီးျခင္း၊ (၂) ပ်က္စီး-ေဖာက္ျပန္-တတ္ေသာ တရား၊ ဖ်က္ဆီး-ျပစ္မွား-တတ္ေသာတရား၊ ဖ်က္ဆီး-ျပစ္မွား-ျခင္း၊ ေဒါသေစတသိက္။ (၃) အျပစ္၊ ခြၽတ္ေခ်ာ္-မွားယြင္း-မႈ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
padosa:ပေဒါသ(ပု)
[ပါ+ေဒါေသာ။ ပ+ဒုသ+ဏ။ အဘိေဒါေသာ ပေဒါေသာ'ထ၊ သာေယာ သၪၩာဒိနစၥေယာ။ ဓာန္။၆၈။ ဒြယံ ပေဒါေသ။---ေဒါသာယ ရတၱိယာ ပါရေမ႓ာ ပေဒါေသာ။ အဘိဓာနေတာ ပါ-သဒၵႆ ပုဗၺနိပါေတ,အပၸဓာနရေႆာ စ။ အထ ဝါ အဘိဒုႆႏၲိ ပဒုႆႏၲိ စ ယတၳ သဗၺကမၼာနိ အဘိေဒါေသာ ပေဒါေသာ စ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၈။(ပဩသ=ပေဒါသ-ျပာ)]
ညဉ့္ဦး၊ ညဦး၊ ညဉ့္၏-အဦး-အစ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
padosa:ပ-ေဒါသ (ပ) (ပ√ဒုသ္+ဏ)
ျပစ္မွားျခင္း။ အျပစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,