Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
padesapaññatti: padesapaññatti(thī)
ပေဒသပညတၱိ(ထီ)
[padesa+paññatti]
[ပေဒသ+ပညတၱိ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
padesapaññatti:chữ gọi chung những học giới được đức phật cấm chế giới hạn trong vài địa phương nào đó,không cần áp dụng mọi nơi (chẳng hạn việc tỳ khưu chỉ nên tắm rữa mỗi nửa tháng một lần)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
padesapaññatti:ပေဒသပညတၱိ(ထီ)
[ပေဒသ+ပညတၱိ]
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအရပ္၌သာ ပညတ္အပ္ေသာ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္။ (ငါးပါးဂိုဏ္းျဖင့္ ပၪၥင္းခံျခင္း,အလႊာမ်ားေသာ ဘိနပ္ကို စီးျခင္း,အျမဲေရခ်ိဳးျခင္း,သားေရအခင္းကို သုံးစြဲျခင္း၊ ဤေလးမ်ိဳးကို ဘုရားပြင့္ရာ မဇၩိမေဒသ၌သာ မျပဳလုပ္ရန္ ပညတ္၍ က်န္အရပ္ေဒသမ်ား၌ ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,