Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Padaparama,【形】文句為最者,可以根據修行的階段,細分為許多類別,包括了必須修習七日禪的行者(處於最精進狀態),乃至於必須修習長達數十年,才可能證得阿羅漢的。年輕時修習可證得阿羅漢果,到老年時可能只能證得較低層的果位。Pug.PTS:p.41.︰151.Katamo ca puggalo padaparamo? Yassa puggalassa bahumpi suṇato bahumpi bhaṇato bahumpi dhārayato bahumpi vācayato na tāya jātiyā dhammābhisamayo hoti– ayaṁ vuccati puggalo “padaparamo”.(什麼人是‘文句為最者’呢?哪個人有多聞、多說、多憶持、多教導,他沒有在此生中法現觀,這個人被稱為‘文句為最者’。)
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
padaparama:文句為最者;文句最勝者
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
padaparama: padaparama(pu)
ပဒပရမ(ပု)
[pada+parama.pajjati attho ane-nāti padaṃ.pajjate ñāyateti vā pada,tada-ttho.padaṃ paramaṃ etassaç na saccābhisambo- dhoti padaparamo.saṃ,ṭī,1.236.]
[ပဒ+ပရမ။ ပဇၨတိ အေတၳာ အေန-နာတိ ပဒံ။ ပဇၨေတ ဉာယေတတိ ဝါ ပဒ၊ တဒ-ေတၳာ။ ပဒံ ပရမံ ဧတႆ,န သစၥာဘိသေမၺာ- ေဓာတိ ပဒပရေမာ။ သံ၊ဋီ၊၁။၂၃၆။]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
padaparama:văn cú tối vi,người chỉ giỏi về văn tự là cùng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
padaparama:ပဒပရမ(ပု)
[ပဒ+ပရမ။ ပဇၨတိ အေတၳာ အေန-နာတိ ပဒံ။ ပဇၨေတ ဉာယေတတိ ဝါ ပဒ၊ တဒ-ေတၳာ။ ပဒံ ပရမံ ဧတႆ,န သစၥာဘိသေမၺာ- ေဓာတိ ပဒပရေမာ။ သံ၊ဋီ၊၁။၂၃၆။]
ပဒပရမပုဂၢိဳလ္၊ သဒၵါ-ပုဒ္-ဗ်ည္း-မွ်သာလွ်င္ အလြန္ဆုံး အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္။ (ယင္း ပုဂၢိဳလ္သည္ (၁) အက်ဉ္းေဟာျပကာမွ်ျဖင့္ မဂ္ဖိုလ္ရေသာ ဥဂၣဋိတညဴပုဂၢိဳလ္ (၂) အက်ယ္ ေဟာျပကာမွ်ျဖင့္ မဂ္ဖိုလ္ရေသာ ဝိပၪၥိတညဴပုဂၢိဳလ္ (၃) ဥေဒၵသ-စသည္ျဖင့္ ေဆာင္ျပ၍ ေနာက္မွ မဂ္ဖိုလ္ရေသာ ေနယ်ပုဂၢိဳလ္ (၄) အႀကိမ္မ်ားစြာ နာၾကား,ရြတ္ဆိုေသာ္လည္း အႀကိမ္မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္,ပို႔ခ်ေသာ္လည္း ထိုဘဝ၌ မဂ္ဖိုလ္ မရေသာ ပဒပရမပုဂၢိဳလ္ ဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္ ၄-ေယာက္တို႔တြင္ စတုတၳပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
padaparama:ပဒ-ပရမ (တိ)
ပုဒ္လွ်င္ အတိုင္းအရွည္ ရွိသည္။ ပုဒ္လွ်င္ အျမတ္ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,