Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Padakkhiṇā,【陰】 繞圈子,繞佛,行繞禮(以右肩向著尊敬的人或物件繞著走)。(p200)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Padakkhiṇā,【陰】右繞,繞佛,行右繞禮。古印度有「右尊左卑」,中國也有這種思想。S.16.6./II,204.︰“…appadakkhiṇaggāhino anusāsaniṁ.(不能隨教授率直執受。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
padakkhiṇā:[f.] to go round,keeping the right side turned towards a respectful person or an object of veneration; circumambulation.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PADAKKHIṆĀ:[f] sự đi chung quanh,sự đi vòng phía tay mặt của bậc đáng tôn kính hay vật đáng tôn sùng (tháp),đi quanh (nhiễu Phật ba vòng)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
padakkhiṇā:ပ-ဒကၡိဏာ (ဣ)
လက်္ာရစ္လွည့္ျခင္း။ ျမတ္ေသာ အလွဴ။
ပဒကၡိဏံ ပဋိ႒ာေပတိ၊ ျမတ္ေသာ အလွဴကို တည္ေစ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,