Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
padahati:[pa-dhā] 努力,刻苦勤勉,精勤.pp.pahita.cf.padhāna.
パーリ語辞典 水野弘元著
padahati:[pa-dhā] 努力す,はげむ,精勤す.pp.pahita.cf.padhāna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Padahati,(pa + dah + a),努力,著手進行,面對。 【過】 padahi。 【過分】~hita。 【獨】 ~hitvā。(p200)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Padahati,(pa徹底+dah放置+a),努力(直譯:徹底放置),著手進行,面對。【過】padahi。【過分】padahita。【獨】padahitvā。tulayitvā padahati,pahitattho samāno kayena c’eva paramaṁ saccaṁ sacchikaroti paññāya ca naṁ ativijjha passati(考量已精勤,因為有精勤,以身作證第一諦,以慧精密地觀察它。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
padahati: 精進、勤
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
padahati:[pa + dah + a] strives; takes up; confronts.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Padahati,[pa+dhā] 1.to strive,exert D.III,221 (cittaṁ paggaṇhāti p.); PvA.31 (yoniso p.).-- 2.to confront,take up,fight against,stand J.VI,508 (usīraṁ muñjapubbajaṁ urasā padahessāmi “I shall stand against the grasses with my chest”; C.expls by dvedhā katvā purato gamissāmi,i.e.break and go forward).‹-› Note.padahasi at J.IV,383 read pade hasi (see Windisch,Māra & B.p.124 & Morris,J.P.T.S.1893,51.Windisch takes padahasi as pa+dah to burn,& translates “du willst das Feuer brennen,” i.e.you attempt something impossible,because the fire will burn you).-- pp.pahita (q.v.).(Page 409)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
padahati:To strive,exert
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PADAHATI:(pa+dah+a) cố gắng,ham mê,bắt đầu,chạm trán [aor] padahi [pp] --hita [abs] --hitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
padahati:phấn đấu
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
padahati:ပ-ဒဟတိ (ပ√ဓာ)
အားထုတ္၏။ စီးျဖန္း၏။
ပဓာနံ ပဒဟိတြာ၊ လံု႔လကို အားထုတ္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,