Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
padāleti:[pa-dal 的 caus.] 破,破壞,碎破.aor.padālayuṃ; ger.padāliya,padāletvā; pp.padālita.
パーリ語辞典 水野弘元著
padāleti:[pa-dal の caus.] 破る,破壊す,砕破す.aor.padālayuṃ; ger.padāliya,padāletvā; pp.padālita.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Padāleti,(pa+dal爆炸﹑沖+e),劈開,切開,爆裂開。【過】padālesi。【過分】padālita。【現分】padālenta。【獨】padāletvā。
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Padāleti,[Caus.of pa+dal] 1.to cleave,break,pierce,destroy,in combn °khandhaṁ padāleti to destroy the great mass of ...,e.g.tamo° It.8 (padālayuṁ); Th.2,28 (ger.padāliya=moha° padālitvā ThA.34); lobha° S.V,88; avijjā° A.I,285.-- 2.to break,break down,tear down,burst open J.I,73 (pabbata-kūṭāni); IV,173 (matthakaṁ p°etvā uṭṭhita-singā); V,68 (silāya matthakaṁ); Miln.332 (diṭṭhi-jālaṁ); DA.I,37 (Sineruṁ).See also sam° -- pp.padālita (q.v.).(Page 409)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
padāleti:To cleave,break,burst open; to destroy
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PADĀLETI:(pa+dar+e) chẻ,bửa ra,tách ra,mở tung ra [aor] --esi [pp] --ḷita [prp] --ḷenta [abs] --ḷetvā
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
padāleti:ပ-ဒါေလတိ (ကာ) (ပ√ဒလ္+ေဏ)
ေဖါက္ခြဲ၏။ ထြင္းေဖါက္၏။ ခြဲလွစ္၏။ ခ်ိဳးဖ်က္၏။
ဟိမဂဗ႓ံ ပဒါေလတြာ၊ ဆီးႏွင္းတိုက္ကို ခြဲလွစ္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,