Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pacchima:a.[Sk.paścima.cf.pacchā] 後的,最後的,西方的(western) [opp.pācīna 東方的(eastern)],最下最低的.-citta 最後心.-pāda 後足.-bhava 最後有.-bhavika 最後有者.-yāma 後夜,後更.
パーリ語辞典 水野弘元著
pacchima:a.[Sk.paścima.cf.pacchā] 後の,最後の,西方の,最下最低の.-citta最後心.-pāda 後足.-bhava最後有.-bhavika 最後有者.-yāma 後夜,後更.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
pacchima:a.[Sk.paścima.cf.pacchā] 後の,最後の,西方の,最下最低の.pacchimā disā putta-dhārā西方は妻子なり.-citta最後心.-citta-samaṅgin最后心具足者.-pāda 後足.-bhava最後有.-bhavika 最後有者.-yāma 後夜,後更
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pacchima,【形】 最近的,最後面的,最低的,西方的。 ~maka,【形】 最後的,最低劣的。(p189)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pacchima,【形】1.最後。2.最落後。3.西方的。pacchimaka,【形】1.最後的。2.最落後的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pacchima: pacchima(ti)
ပစၧိမ(တိ)
[pacchā+ima.anitthyanto pariyanto,pantoca pacchima]ntimā..714.pacchābhavo pacchimo.,ṭī.714.pacchā jāto pacchimo.pa.353.rū.378.nīti,sutta.767.]
[ပစၧာ+ဣမ။ အနိတၳၽေႏၲာ ပရိယေႏၲာ၊ ပေႏၲာစ ပစၧိမ'ႏၲိမာ။ ဓာန္။၇၁၄။ပစၧာဘေဝါ ပစၧိေမာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၁၄။ ပစၧာ ဇာေတာ ပစၧိေမာ။ ပစၥည္း။ ၃၅၃။႐ူ။၃၇၈။ နီတိ၊သုတၱ။၇၆၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pacchima:[adj.] latest; hindmost; lowest; western.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pacchima,(adj.) [Sk.paścima,superl.formation fr.*paśca,cp.pacchato & pacchā] 1.hindmost,hind-,back-,last (opp.purima),latest D.I,239; M.I,23 (°yāma the last night watch); DA.I,45 sq.(id.°kicca duties or performances in the 3rd watch,corresp.to purima° & majjhima°); Sn.352; J.IV,137 (°pāda); VI,364 (°dvāra); PvA.5,75.-- 2.western (opp.purima or puratthima) D.I,153 (disā); S.I,145.-- 3.lowest,meanest Vin.II,108; M.I,23; S.II,203.(Page 386)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PACCHIMA:[a] sau rốt,sau cùng,thấp nhất,hướng tây --maka [a] sau,sự hèn hạ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pacchima:sau cùng,chót,rốt ráo,phía sau,kế sau,cuối,cuối cùng,sau rốt,hướng tây
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pacchima:ပစၧိမ(တိ)
[ပစၧာ+ဣမ။ အနိတၳၽေႏၲာ ပရိယေႏၲာ၊ ပေႏၲာစ ပစၧိမ'ႏၲိမာ။ ဓာန္။၇၁၄။ပစၧာဘေဝါ ပစၧိေမာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၁၄။ ပစၧာ ဇာေတာ ပစၧိေမာ။ ပစၥည္း။ ၃၅၃။႐ူ။၃၇၈။ နီတိ၊သုတၱ။၇၆၇။]
(၁) ေနာက္၌-ေနာက္ဆုံး-ျဖစ္ေသာ (က) အေသး-အငယ္-ဆုံးျဖစ္ေသာ။ (ခ) အနည္းဆုံးျဖစ္ေသာ။ (ဂ) အနည္းကပ္ဆုံးျဖစ္ေသာ။ (ဃ) အယုတ္-အညံ့-ဆုံးျဖစ္ေသာ။ (င) ေနာက္၌ျဖစ္ေသာ-ယုတ္ညံ့ေသာ-လိင္၊ ဣတၳိလိင္။ (၂) အေနာက္၊ အေနာက္အရပ္၌ ျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pacchima:ပစၧိမ (တိ)
ေနာက္၌ျဖစ္ေသာ။ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ။ အေနာက္ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,