Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pacchābhatta: pacchābhatta(na)
ပစၧာဘတၱ(န)
[pacchābhatta+bhojana.]bhojana]kye.]
[ပစၧာဘတၱ+ေဘာဇန။ 'ေဘာဇန'ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pacchābhatta: pacchābhatta(na)
ပစၧာဘတၱ(န)
[pacchā+bhatta.bhattasāpacchā pacchābhattaṃ.nirutti.341.(-rū.338.nīti,sutta.696.,3.5).]
[ပစၧာ+ဘတၱ။ ဘတၱသာပစၧာ ပစၧာဘတၱံ။ နိ႐ုတၱိ။၃၄၁။(-႐ူ။၃၃၈။နီတိ၊သုတၱ။၆၉၆။ေမာဂ္၊၃။၅)။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
pacchābhatta:lúc quá ngọ,thời điểm tỳ khưu không được phép thọ thực cho đến sáng hôm sau
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pacchābhatta:sau bữa ăn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pacchābhatta:ပစၧာဘတၱ(န)
[ပစၧာ+ဘတၱ။ ဘတၱသာပစၧာ ပစၧာဘတၱံ။ နိ႐ုတၱိ။၃၄၁။(-႐ူ။၃၃၈။နီတိ၊သုတၱ။၆၉၆။ေမာဂ္၊၃။၅)။]
(၁) ဆြမ္းစားၿပီးသည္မွ-ေနာက္-ေနာက္အခါ၊ မြန္းမတည့္မီအခါ။ (၂) ဆြမ္းစားၿပီးသည္မွ-ဆြမ္းစားခ်ိန္မွ-ေနာက္-ေနာက္အခါ၊ မြန္းတည့္ၿပီးအခါ။ (၃) ေနာက္၌-ေနာက္မွ-ရအပ္ေသာဆြမ္း၊ ေနာက္ထပ္ရေသာဆြမ္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pacchābhatta:ပစၧာဘတၱ(န)
[ပစၧာဘတၱ+ေဘာဇန။ 'ေဘာဇန'ပုဒ္ေက်။]
ေနာက္ထပ္ရေသာ ဆြမ္းကို စားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,