Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pacchā:adv.[Sk.paścā,paścāt] 後(behind,after,afterwards),背後(back); 西方,朝西向西(westward).-anutappati 後悔.-jāta 後生的.-nipātin 在~之後(才)就寢,後就寢(going to bed late,one who retires to rest later than another) [opp.pubba-uṭṭhāyin 在~之前(就)起床,前起床(getting up early,getting up before others)].-bāhaṃ 手在背後(縛綁) (arm behind,with arms (tied) behind one's back).-bhattaṃ 在食後,在下午 [(bhatta 的 acc.adv.) after the midday meal,in the afternoon].-bhattika 後食者.-bhāga 後分,後面的部份(hind or after part).-bhūma,-bhūmaka 西方的地方(belonging to the western country).-mukha 面朝西方(looking or face westward).-samaṇa 隨從沙門(a junior bhikkhu (thera) who walks behind a senior (thera) on his back or rounds).
パーリ語辞典 水野弘元著
pacchā:adv.[Sk.paścā,paścāt] 後に,背後に,西方に.-anutappati 後悔する.-jāta 後生の.-nipātin 後に就寝する.-bāhaṃ うしろ手で(縛る).-bhattaṃ 食後に.-bhattika 後食者.-bhāga 後分.-bhūma,-bhūmaka 西の地方.-mukha西面.-samaṇa 隨従沙門.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
pacchā:adv.[Sk.paścā,paścāt] 後に,背後に,西方に.-anutappati 後悔する.-jāta 後生の.-jāta-atthipaccaya后生有缘.-jāta-paccaya后生缘[二十四缘の一].-jāta-vippayutta-paccaya后生不相应缘.-nipātin 後に就寝する.-bāhaṃ うしろ手で(縛る).-bhattaṃ 食後に.-bhattika 後食者.-bhāga 後分.-bhūma,-bhūmaka 西の地方.-bhūma-gāmika bhikkhu西方地行比丘.-bhūma-janapada西方国土.-mukha西面.-samaṇa 隨従沙門
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pacchā,【無】 然後。 ~jāta,【形】 後生的,後起的。 ~nipātī,【陽】 比其它更稍後退休者。 ~nutāpa,【陽】 懊悔,後悔。 ~bāhaŋ,【副】 手被綁在背後地。~bhattaŋ,【副】 下午。 ~bhāga,【陽】 後邊的部份。 【處】然後。 ~samaṇa,【陽】 後沙門(走在長老背後,較小輩的出家人)。(p188)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pacchā,【無】然後。【副】以後。pacchājāta,【形】後生的,後起的。pacchānipātī,【陽】比其他更稍後退休者。pacchānutāpa,【陽】懊悔,後悔。pacchābāhaṁ,【副】手被綁在背後地。pacchābhattaṁ,【副】在食後。pacchābhāga,【陽】後邊的部份。【處】然後。pacchāsamaṇa,【陽】後沙門(走在長老背後,較小輩的出家人)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pacchā: pacchā(bya)
ပစၧာ(ဗ်)
[]samantā]ca sattamyantani.rū.282.nīti,sutta.nhā-381.nirutti.288.apara+ā.aparaccha-pru,vi,pi,.]
['သမႏၲာ'စသည္တို႔ကဲ့သို႔ သတၱမ်ႏၲနိပါတ္ျဖစ္သည္။ ႐ူ။၂၈၂။နီတိ၊သုတၱ။ႏွာ-၃၈၁။ နိ႐ုတၱိ။၂၈၈။ အပရ+အာ။ အပရကိုစၧ-ျပဳ၊ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pacchā:[ind.] afterwards.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pacchā,(adv.) [Vedic paścā & paścāt see pacchato] behind,aft,after,afterwards,back; westward D.I,205; Sn.645,773,949; Nd1 33 (=pacchā vuccati anāgataṁ,pure vuccati atītaṁ); Nd2 395; Dh.172,314,421; Pv.I,111,115 (opp.purato); II,99 (=aparabhāge PvA.116); PvA.4,50,88; VvA.71.

--ânutappati [fr.ânutāpa] to feel remorse Pv.II,712; J.V,117.-- ânutāpa [cp.Sk.paścattāpa] remorse,repentance Sdhp.288.--āsa (nt.) [āsa2] “eating afterwards,“ i.e.aftermath S.I,74 -- gacchati at Kvu 624 see paccā°.--gataka going or coming behind J.VI,30.--jāta (-paccaya),11th of the 24 paccayas,q.v.causal relation of posteriority in time.--nipātin one who retires to rest later than another (opp.Pubb’uṭṭhāyin getting up before others) D.I,60; III,191; A.III,37; IV,265,267 sq.; DA.I,168.-- bāhaṁ “arm behind,” i.e.with arms (tied) behind one’s back D.I,245; J.I,264; DhA.II,39.-- bhatta “after-meal,” i.e.after the midday meal,either as °ṁ (Acc.-adv.) in the afternoon,after the main meal,usually combd with piṇḍapāta paṭikkanta “returning from the alms-round after dinner” A.III,320; PvA.11,16,38 and passim (cp.BSk.paścādbhakta-piṇḍapāta-pratikrānta,see Indexes to AvŚ.& Divy),or as °kicca the duties after the midday meal (opp.purebhatta°) DA.I,47 (in detail); SnA 133,134.--bhattika one who eats afterwards,i.e.afternoon,when it is improper to eat A.III,220 (khalu°,q.v.).--bhāga hind or after part J.II,91; PvA.114.--bhāsati see paccā°.--bhūma belonging to the western country S.III,5.--bhūmaka id.S.IV,312=A.V,263.--mukha looking westward M.III,5; D.II,207; Th.1,529; DhA.III,155 (opp.pācīna eastern).-- vāmanaka dwarfed in his hind part J.IV,137.-- samaṇa [BSk.paścācchramaṇa & opp.purahśramaṇa AvŚ II.67,150; Divy 154,330,494] a junior Wanderer or bhikkhu (Thera) who walks behind a senior (Thera) on his rounds.The one accompanying Gotama Buddha is Ānanda Vin.I,46; III,10 (Ānanda); IV,78 (id.); Ud.90 (Nāgasamāla); J.IV,123; Miln.15 (Nāgasena); PvA.38,93 (Ānanda).(Page 386)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pacchā:Behind,back,afterwards; westwards
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PACCHĀ:[in]sau này --jāta [a] sanh ra sau này,kiếp sau --nipāti [3] người rút lui trễ hơn người khác --nutāpa [m] sự bực bội trong tâm,sự hối hận --bāhaṃ [ad] trói tay ra sau lưng --bhattaṃ [ad] sau khi độ ngọ (là buổi xế) --bhāga [m] phần đàng sau loc sau này --samaṇa [m] vị sự nhỏ hạ hơn đi theo sau vị cao hạ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pacchā:ပစၧာ(ဗ်)
['သမႏၲာ'စသည္တို႔ကဲ့သို႔ သတၱမ်ႏၲနိပါတ္ျဖစ္သည္။ ႐ူ။၂၈၂။နီတိ၊သုတၱ။ႏွာ-၃၈၁။ နိ႐ုတၱိ။၂၈၈။ အပရ+အာ။ အပရကိုစၧ-ျပဳ၊ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။]
(၁) ေနာက္၊ ေနာက္အဖို႔၊ ေနာက္ကာလ၊ ေနာင္အခါ။ (၂) အေနာက္၊ အေနာက္အရပ္။ (၃) ေနာက္ဘဝ။ (၄) ေနာက္ခႏၶာ။ (၅) ေနာက္တရား။ (၆) ေနာက္ေျခ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pacchā:ပစၧာ (နိ)
ေနာက္မွ။ ေနာက္၌။ ေနာက္ကာလ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,