Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pacceti:paṭieti [paṭi-i] 回來(come back)或回去(go back) ,回到(原來的地方)(return to) (= paccāgacchati); 了解體認(realise); 信仰相信(believe in,find one's hold); 同意認同(agree to,= paṭijānāti).aor.2pl.paccittha,1sg.paccessaṃ (paccesaṃ); ger.paṭicca 緣於~,~之故,因為(因~理由).pp.paṭīta,patīta.
パーリ語辞典 水野弘元著
pacceti:paṭieti [paṭi-i] 戻る,了解する,信ずる,同意する.aor.2pl.paccittha,1sg.paccessaṃ (paccesaṃ); ger.paṭicca 縁って.pp.paṭīta,patīta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pacceti,(pati + i + a),興盛,領悟,退到。 【過】 paccesi。(p188)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pacceti,([pati對﹑回]+[eti去﹑到﹑來]),1.回到。2.緣,轉而依靠。【過】paccesi。【獨】paṭicca。【過分】paṭīta, patīta。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pacceti: pacceti(kri)
ပေစၥတိ(ႀကိ)
[pati+i+a+ti]
[ပတိ+ဣ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pacceti:[pati + i + a] comes to; realizes; falls back.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pacceti,[paṭi+i] to come on to,come back to,fig.fall back on,realise,find one’s hold in D.I,186 (“take for granted,” cp.note Dial.I.252); M.I,309 (kaṁ hetuṁ),445 (id.); S.I,182 (“believe in,” C.icchati pattheti); Sn.662,788,800,803,840=908; Dh.125 (=paṭieti DhA.III,34); Nd1 85,108 (=paccāgacchati),114; Pv.II,320 (=avagacchati PvA.87); Nett 93; Miln.125,313; PvA.116 (bālaṁ),241 (agree to=paṭijānāti).‹-› ger.paṭicca (q.v.).Cp.paccāgacchati -- pp.paṭīta (q.v.).(Page 385)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pacceti:To return,to come back upon
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PACCETI:(pati+i+a) đến nơi,thành tựu,té ngã về phía sau,ngã trên [aor] paccesi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pacceti:nhận định
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pacceti:ပေစၥတိ(ႀကိ)
[ပတိ+ဣ+အ+တိ]
(၁) ယုံၾကည္၏။ (၂) ကပ္ေရာက္၏။ (၃) ျပန္လာ၏။ (၄) ေရာက္၏၊ ရ၏။ (၅) စြဲယူ၏၊ မွတ္ထင္၏။ (၆) သိ၏၊ ထိုးထြင္း၍ သိ၏။ (၇) ႏွစ္သက္၏။ (၈) ဝန္ခံ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pacceti:ပေစၥတိ (ပဋိ√ဣ)
ျပန္လာ၏။ တစ္ဖန္လာ၏။ အမွတ္ရွိ၏။ သိ၏။ ယံုၾကည္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,