Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pacceka:a.[paṭi-eka,BSk.pratyeka] 獨一的,單獨的.-ṭhāna 別處.-buddha 辟支佛,獨覺,緣覺.-bodhi 辟支菩提,緣覺的開悟.-brahmā 辟支梵天.-muni 辟支牟尼.-sacca 獨一諦,各自的真理.-sambuddha 獨等覺者.
パーリ語辞典 水野弘元著
pacceka:a.[paṭi-eka,BSk.pratyeka] 独一の,単独の.-ṭhāna 別処.-buddha辟支仏,独覚,縁覚.-bodhi 辟支菩提,縁覚のさとり.-brahmā 辟支梵天.-muni 辟支牟尼.-sacca 独一諦,銘々の真理.-sambuddha 独等覚者.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
pacceka:a.[paṭi-eka,BSk.pratyeka] 独一の,単独の.-ṭhāna 別処.-buddha辟支仏,独覚,縁覚.-buddha-bhūmi缘觉地.-buddha-visaya缘觉境.-buddha-padāna辟支佛の譬喻(物语).-bodhi 辟支菩提,縁覚のさとり.-bodhi-ñāṇa辟支菩提智.–bodhisatta辟支菩萨.-brahmā 辟支梵天.-muni 辟支牟尼.-sacca 独一諦,銘々の真理.-sambuddha 独等覚者
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
pacceka:獨覺, 辟支,辟支迦,缽羅翳迦
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pacceka,【形】 分開的,各自的,各種不同的,單一的。 ~buddha,【陽】 辟支佛(領悟解脫真理,而不傳給世間他人)。 ~kaŋ,【副】 個別地,個人地。(p188)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pacceka,( [paṭi對]+[eka一?單獨] ),【形】分開的,各自的,各種不同的,單一的。paccekaṁ,【副】個別地,個人地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pacceka: pacceka(ti)
ပေစၥက(တိ)
[pati+eka.pacceka (vibhāvinī.9va) nti ekaṃ ekaṃ,visuṃ visunti attho,vicchattho hi patisaddo yathā ]]paccatta]]nti.maṇimañjū,1.231.(pratyeka-saṃ)]
[ပတိ+ဧက။ ပေစၥက (ဝိဘာဝိနီ။ ၉ဝ) ႏၲိ ဧကံ ဧကံ၊ ဝိသုံ ဝိသုႏၲိ အေတၳာ၊ ဝိစၧေတၳာ ဟိ ပတိသေဒၵါ ယထာ "ပစၥတၱ"ႏၲိ။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၂၃၁။ (ျပေတ်က-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pacceka:[adj.] separate; each; various; single.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pacceka,(adj.) [paṭi+eka,cp.BSk.pratyeka Divy 335,336] each one,single,by oneself,separate,various,several D.I,49 (itthi); II,261 (°vasavattin,of the 10 issaras); S.I,26 (°gāthā a stanza each),146 (°brahma an independent Brahma); A.II,41 (°sacca); V,29 (id.); Sn.824 (id.),1009 (°gaṇino each one having followers= visuṁ visuṁ gaṇavanto SnA 583); J.IV,114 (°bodhiñāṇa); Nd1 58 (°muni); DA.I,148 (paccekā itthiyo); SnA 52 (°bodhisatta one destined to become a Paccekabuddha),67 (id.),73 (°sambodhi),476 (niraya a separate or special purgatory); PvA.251 (id.),Sdhp.589 (°bodhi).-- paccekaṁ (adv.) singly,individually,to each one VvA.282.See also pāṭekka.

--buddha one enlightened by himself,i.e.one who has attained to the supreme and perfect insight,but dies without proclaiming the truth to the world.M.III,68; S.I,92 (“Silent Buddha” trsln); J.III,470; IV,114; Ud.50 (P.Tagarasikhi); Nett 190; KhA 178,199; SnA 47,58,63; DhA.I,80,171,224,230; IV,201; PvA.144,263,265 (=isi),272,283.(Page 385)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PACCEKA:[a] riêng biệt,một người,một mình,khác nhau --budha [m] độc giác Phật --kaṃ [ad] một cách riêng biệt,cá nhân
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pacceka:ပေစၥက(တိ)
[ပတိ+ဧက။ ပေစၥက (ဝိဘာဝိနီ။ ၉ဝ) ႏၲိ ဧကံ ဧကံ၊ ဝိသုံ ဝိသုႏၲိ အေတၳာ၊ ဝိစၧေတၳာ ဟိ ပတိသေဒၵါ ယထာ "ပစၥတၱ"ႏၲိ။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၂၃၁။ (ျပေတ်က-သံ)]
(၁) အသီးအသီးေသာ၊ တစ္ခုစီတစ္ခုစီေသာ။ (၂) အသီးအျခားေသာ။ (က) အျခားတစ္ပါးႏွင့္ မဆက္ဆံေသာ။ (ခ) တစ္ေယာက္-တစ္ခု-တည္းေသာ။ ပေစၥကျဗဟၼ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pacceka:ပေစၥက (တိ) (ပဋိ+ဧက)
တစ္ေယာက္တည္းေသာ။ တစ္ခုတည္းေသာ။ အသီးအျခားျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,