Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paccayika,【形】 可信賴的。(p187)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paccayika,【形】可信賴的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paccayika: paccayika(ti)
ပစၥယိက(တိ)
[paccaya+ṇika.pati etabbo saddahitabboti paccayo,paccayoyeva paccayiko.pati+i (aya)+ta- ]]paccayita]] hu rhieiea.vi,pi,.(pratyayita-saṃ)]
[ပစၥယ+ဏိက။ ပတိ ဧတေဗၺာ သဒၵဟိတေဗၺာတိ ပစၥေယာ၊ ပစၥေယာေယဝ ပစၥယိေကာ။ ပတိ+ဣ (အယ)+တ-ျဖင့္ "ပစၥယိတ" ဟုလည္း ရွိသင့္၏။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။ (ျပတ်ယိတ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paccayika:[adj.] trustworthy.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paccayika,(adj.) [fr.paccaya] trustworthy D.I,4; S.I,150; A.II,209; J.VI,384 (paccāyika); Pug.57; DA.I,73; SnA 475.(Page 384)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PACCAYIKA:[a] đáng tin cậy,ngay thật
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paccayika:sự tín nhiệm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paccayika:ပစၥယိက(တိ)
[ပစၥယ+ဏိက။ ပတိ ဧတေဗၺာ သဒၵဟိတေဗၺာတိ ပစၥေယာ၊ ပစၥေယာေယဝ ပစၥယိေကာ။ ပတိ+ဣ (အယ)+တ-ျဖင့္ "ပစၥယိတ" ဟုလည္း ရွိသင့္၏။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။ (ျပတ်ယိတ-သံ)]
ယုံၾကည္-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ၊ ယုံၾကည္ေလာက္ေသာ စကားရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paccayika:ပစၥယိက (တိ)
ယံုၾကည္သည္။ ယံုၾကည္ဖြယ္ေသာ စကား ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,