Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paccavekkhati:[paṭi-avekkhati] 觀察,省察.aor.paccavekkhiṃ,paccavekkhisaṃ.
パーリ語辞典 水野弘元著
paccavekkhati:[paṭi-avekkhati] 観察す,省察す.aor.paccavekkhiṃ,paccavekkhisaṃ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paccavekkhati,(pati + ava + ikkh + a),考慮,回顧,沈思。【 過】 ~kkhi。【 過分】 ~kkhita。 【獨】 ~khitvā,~vekkhiya。(p187)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paccavekkhati,(paṭi+ava下+ikkh見+a),省思,省察,考慮,回顧,沈思。【過】paccavekkhi。【過分】paccavekkhita。【獨】paccavekkhitvā,paccavekkhiya。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
paccavekkhati: 思惟、看、反省
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paccavekkhati: paccavekkhati(kri)
ပစၥေဝကၡတိ(ႀကိ)
[pati+ava+ikkha+a+ti]
[ပတိ+အဝ+ဣကၡ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paccavekkhati:[pati + ava + ikkh + a] considers; reviews; contemplates.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paccavekkhati,[paṭi+avekkhati] to look upon,consider,review,realise,contemplate,see M.I,415; S.III,103; 151 sq.,IV.111,236 sq.; J.V,302; Vbh.193,194 (cp.A.III,323); Miln.16; PvA.62,277; VvA.6,48.(Page 384)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paccavekkhati:To look at,regard,consider,contemplate
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PACCAVEKKHATI:(pati+ava+ikkh+a) suy nghĩ,xem xét lại,đang nhìn xem [aor] --kkhi [pp] --kkhita [abs] --khitvā --vekkhiya --na [nt] --nā [f] sự cân nhắc,suy nghĩ,xem xét lại,coi lại
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paccavekkhati:xét lại,phản khán
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paccavekkhati:ပစၥေဝကၡတိ(ႀကိ)
[ပတိ+အဝ+ဣကၡ+အ+တိ]
႐ႈ-ဆင္ျခင္-၏၊ အဖန္ဖန္-ဉာဏ္ျဖင့္ သက္ဝင္၍-႐ႈ-ဆင္ျခင္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paccavekkhati:ပစၥေဝကၡတိ (ပဋိ+အဝ√ဣကၡ္)
ၾကည့္႐ႈ ဆင္ျခင္၏။ သက္ဝင္ ၾကည့္႐ႈ၏။
ပစၥေဝကၡမာေနာ၊ ဆင္ျခင္သည္ရွိေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,