Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paccattharaṇa:n.[BSk.pratyāstaraṇa] 鋪墊之物,覆(蓋)布.
パーリ語辞典 水野弘元著
paccattharaṇa:n.[BSk.pratyāstaraṇa] 敷物,覆布.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paccattharaṇa,【中】 蓋子,覆蓋的東西,床單。(p187)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paccattharaṇa,【中】蓋子,覆蓋的東西,床單。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paccattharaṇa: paccattharaṇa(na)
ပစၥတၳရဏ(န)
[pati+ā+thara+yu.patirūpaṃç paccekaṃ vā attharitabbānīti paccattharaṇāni.sī,ṭī,,1.74.]
[ပတိ+အာ+ထရ+ယု။ ပတိ႐ူပံ,ပေစၥကံ ဝါ အတၳရိတဗၺာနီတိ ပစၥတၳရဏာနိ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၇၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paccattharaṇa:[nt.] a cover; something spread against; a bed-sheet.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paccattharaṇa,(nt.) [pati+ā+stṛ,cp.BSk.pratyāstaraṇa Divy 19] something spread against,i.e.under or over,a cover,spread,rug,cushion or carpet to sit on,bedding of a couch (nisīdana°) Vin.I,47,295,296; II,208,218; D.I,7 (kadali-miga-pavara°,cp.DA.I,87); A.I,137 (id.); III,50 (id.); J.I,126; IV,353 (uṇṇāmaya); PvA.141,137.(Page 383)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PACCATTHARAṆA:[nt] nắp đậy,vật trải lên,vải trải nằm (trải giường)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
paccattharaṇa:khăn trải giường tỳ khưu chỉ được dùng với chất liệu vải,đồ da bị cấm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paccattharaṇa:ပစၥတၳရဏ(န)
[ပတိ+အာ+ထရ+ယု။ ပတိ႐ူပံ,ပေစၥကံ ဝါ အတၳရိတဗၺာနီတိ ပစၥတၳရဏာနိ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၇၄။]
ခင္းႏွီး၊ အခင္း၊ အိပ္ရာခင္း၊ အိပ္ရာလႊမ္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paccattharaṇa:ပစၥတၳရဏ (န) (ပဋိ+အာ√ထရ္+ယု)
အခင္း။ ခင္းႏွီး။ အိပ္ရာလႊမ္း။ အိမ္ရာခင္း။
ပစၥတၳရဏံ အတၳရိတြာ၊ ခင္းႏွီးကို ခင္း၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,