Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paccatta:a.[paṭi-attan,Sk.pratyātman] 各自的.acc.paccattaṃ 各自(地).-vedaniya 各別各自受苦[地獄].
パーリ語辞典 水野弘元著
paccatta:a.[paṭi-attan,Sk.pratyātman] 各自の.acc.paccattaṃ 各自に.-vedaniya 各別受苦[地獄].
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
paccatta:a.[paṭi-attan,Sk.pratyātman] 各自の.acc.paccattaṃ 各自に.veditabbo viññūhi诸识者が各自に知るベきもの,智者内证.-vedaniya 各別受苦[地獄]
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paccatta,【形】 分開的,單獨的。 ~ttaŋ,【副】 個別地,單獨地。(p187)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paccatta,【形】分開的,單獨的。paccattaṁ,【副】個別地,單獨地。paccattavacanaṁ(梵praṭhamā;accusative)﹐主格。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paccatta: paccatta(ti)
ပစၥတၱ(တိ)
[paccatta+ṇa]
[ပစၥတၱ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paccatta: paccatta(na)
ပစၥတၱ(န)
[pati+atta.attānaṃ attānaṃ pati paccattaṃ.rū,ṭī.295.attānaṃ attānaṃ paṭicca pavattaṃ paccattaṃ.nirutti.338]
[ပတိ+အတၱ။ အတၱာနံ အတၱာနံ ပတိ ပစၥတၱံ။ ႐ူ၊ဋီ။၂၉၅။ အတၱာနံ အတၱာနံ ပဋိစၥ ပဝတၱံ ပစၥတၱံ။ နိ႐ုတၱိ။၃၃၈]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paccatta:[adj.] separate; individual.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paccatta,(adj.) [paṭi+attan] separate,individual; usually Acc.°ṁ adv.separately,individually,singly,by himself,in his own heart D.I,24 (yeva nibbuti viditā); DA.on D.II,77=attano attano abbhantare; M.I,251,337 (°vedaniya N.of a purgatory),422; S.II,199; III,54 sq.,IV.23,41 sq.,168,539; Sn.611,906; Dh.165; Pv III,106 (°vedanā separate sufferings,=visuṁ visuṁ attanā anubhūyamānā mahādukkhavedanā PvA.214); Dhs.1044 (ajjhatta+; trsld “self referable”); Miln.96 (°purisa-kāra); DhsA.169; VvA.9,13; PvA.232.

--vacana expression of separate relation,i.e.case of reference,or of the direct object,reflexive case,N.of the Acc.case SnA 303; VvA.281; PvA.30,35; KhA 213,236; in lieu of karaṇa KhA 213,of sāmin SnA 594.(Page 383)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PACCATTA:[a] rời ra,cá nhân --ttam [ad] một cách rời rạc,cá nhân
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paccatta:phần riêng,tư nội
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paccatta:ပစၥတၱ(န)
[ပတိ+အတၱ။ အတၱာနံ အတၱာနံ ပတိ ပစၥတၱံ။ ႐ူ၊ဋီ။၂၉၅။ အတၱာနံ အတၱာနံ ပဋိစၥ ပဝတၱံ ပစၥတၱံ။ နိ႐ုတၱိ။၃၃၈]
(၁) အသီးအသီး။ (၂) အသီးအျခား၊ မိမိကိုယ္တိုင္၊ မိမိ၏-စိတ္-သႏၲာန္။ (၃) ပဌမာဝိဘတ္။ (၄) ပဌမာဝိဘတ္၏အနက္။ (တိ) (၅) မိမိကိုစြဲ၍ျဖစ္ေသာ၊ မိမိသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paccatta:ပစၥတၱ(တိ)
[ပစၥတၱ+ဏ]
ပဌမာဝိဘတ္ရွိေသာ (ပုဒ္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paccatta:ပစၥတၱ (တိ)
ကိုယ္၌ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တြင္း၌ ျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,