Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paccanta:a.n.[paṭi-anta,Sk.pratyanta] 邊境的; 邊地,國境.
パーリ語辞典 水野弘元著
paccanta:a.n.[paṭi-anta,Sk.pratyanta] 辺境の; 辺地,国境.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
paccanta:a.n.[paṭi-anta,Sk.pratyanta] 辺境の; 辺地,国境.–nagara边地,边境にある都城
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paccanta,【陽】 國界,鄉下地方。 ~desa,【陽】 國家的近郊。 ~vāsī,【陽】村民,鄉下人。 ~visaya,【陽】 參考 ~desa。(p187)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paccanta,【陽】國界,邊地,鄉下地方。paccantadesa,【陽】國家的近郊。paccantavāsin,【陽】村民,鄉下人。paccantavisaya,【陽】參考 paccantadesa。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paccanta: paccanta(ti)
ပစၥႏၲ(တိ)
[paccanta+ṇa]
[ပစၥႏၲ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paccanta: paccanta(pu)
ပစၥႏၲ(ပု)
[pati+anta]
[ပတိ+အႏၲ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paccanta: paccanta(ti)
ပစၥႏၲ(တိ)
[paca+ya+māna]
[ပစ+ယ+မာန]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paccanta: paccanta(ti)
ပစၥႏၲ(တိ)
[paca+ya+anta.thī-nitea paccantī.]
[ပစ+ယ+အႏၲ။ ထီ-၌ ပစၥႏၲီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paccanta:[m.] the border of a country; countryside.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paccanta,(adj.n.) [paṭi+anta,cp.Sk.pratyanta] adj.adjoining,bordering on,neighbouring,adjacent Dh.315; J.I,11 (V.47,°desa),377 (°vāsika); PvA.201 (°nagara); DhA.III,488 (id.); Sdhp.11 (°visaya).‹-› (m.) the border,outskirts,neighbourhood Vin.I,73; J.I,126 (vihāra°); II,37; Miln.314 (°e kupite in a border disturbance); DhA.I,101 (id.); PvA.20 (id.).°ṁ vūpasāmeti to appease the border PvA.20.-- P.in sense of “heathen” at Vism.121.(Page 384)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PACCANTA:[m] biên thùy,biên giới,thôn quê --desa [m] xứ ngoài (trung Ấn Độ) --vāsī [m] dân làng,dân quê --visaya [m] như --desa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paccanta:ပစၥႏၲ(တိ)
[ပစ+ယ+အႏၲ။ ထီ-၌ ပစၥႏၲီ။]
(၁) ခ်က္-က်ိဳ-ျပဳတ္-ဖုတ္-ကင္-ေၾကာ္-ေလွာ္-ေသာ။ (၂) က်က္ေသာ၊ ခံစားရေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paccanta:ပစၥႏၲ(တိ)
[ပစ+ယ+မာန]
ခ်က္-က်ိဳ-ျပဳတ္-ဖုတ္-ကင္-ေၾကာ္-ေလွာ္-အပ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paccanta:ပစၥႏၲ(ပု)
[ပတိ+အႏၲ]
အစြန္အဖ်ားအရပ္။ (က) ပစၥႏၲရစ္အရပ္၊ မဇၩိမေဒသ၏ ျပင္ဖက္အရပ္။ (ခ) တိုင္းစြန္ျပည္ဖ်ား အရပ္။ (ဂ) နံေဘး-နံပါး-အရပ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paccanta:ပစၥႏၲ(တိ)
[ပစၥႏၲ+ဏ]
အစြန္အဖ်ား-တိုင္းစြန္ျပည္ဖ်ား-၌ ျဖစ္ေသာ၊ အစြန္အဖ်ား-တိုင္းစြန္ျပည္ဖ်ား-က်ေသာ (ၿမိဳ႕၊ ရြာ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paccanta:ပစၥႏၲ (ပ)
အစြန္။ ရပ္စြန္ျပည္နား။ ရြာစြန္။ ပစၥႏၲရစ္ရြာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paccanta:ပစၥႏၲ (တိ) (ပဋိ+အႏၲ)
အစြန္ ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,