Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paccakkhāti:[paṭi-akkhāti<ā-khyā] 講說反對(的話語)(speak against),排拒(排斥拒絕),放棄,捨(棄).ger.paccakkhāya; aor.paccakkhāsi; ppr.paccakkhaṃ; pp.paccakkhāta.
パーリ語辞典 水野弘元著
paccakkhāti:[paṭi-akkhāti<ā-khyā] 反対に語る,排拒す,放棄す,捨てる.ger.paccakkhāya; aor.paccakkhāsi; ppr.paccakkhaṃ; pp.paccakkhāta.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
paccakkhāti:[paṭi-akkhāti<ā-khyā] 反対に語る,排拒す,放棄す,捨てる.ger.paccakkhāya; aor.paccakkhāsi; ppr.m.sg.nom.paccakkhaṃ; pp.paccakkhāta
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paccakkhāti,(pati + ā + khā + a),駁回,拒絕,否認,放棄。 【過】 ~khāsi。【過分】 ~khāta。 【獨】 ~khāya。(p187)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paccakkhāti,(pati+ā+khā掘+a),駁回,拒絕,否認,放棄。【過】paccakkhāsi。【過分】paccakkhāta。【獨】paccakkhāya。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paccakkhāti: paccakkhāti(kri)
ပစၥကၡာတိ(ႀကိ)
[pati+ā+khā+a+ti]
[ပတိ+အာ+ခါ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paccakkhāti:[pati + ā + khā + a] rejects; refuses; disadvow gives up.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paccakkhāti,[paṭi+akkhāti=ā+khyā] lit.to speak against,i.e.to reject,refuse,disavow,abandon,give up,usually in connection with Buddhaṁ,dhammaṁ,sikkhaṁ or similar terms of a religious-moral nature Vin.III,25; S.II,231,271; A.IV,372.-- ger.paccak- khāya,in foll.conns ācariyaṁ J.IV,200; sikkhaṁ Vin.III,23,34 (a°); S.II,231; IV,190; Pug.66,67; sabbaṁ S.IV,15; ariyasaccaṁ S.V,428.paccakkhāsi at J.V,8 is gloss for pakatthāsi.-- pp.paccakkhāta (q.v.).‹-› Intens.paccācikkhati (q.v.).(Page 383)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paccakkhāti:To reject,refuse,deny,disallow,repudiate,abandon
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PACCAKKHĀTI:(pati+ā+khā+a) chối từ,từ bỏ,bỏ luôn,không nhận,chối cãi [aor] --khāsi [pp] --khāta [abs] --khāya --na [nt] sự chối từ,bác bỏ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paccakkhāti:ပစၥကၡာတိ(ႀကိ)
[ပတိ+အာ+ခါ+အ+တိ]
(၁) ပယ္၏၊ စြန္႔၏၊ ခ်၏။ (၂) ေဟာၾကား၏၊ ေျပာၾကား၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paccakkhāti:ပစၥကၡာတိ (ပဋိ+အာ√ခ်ာ)
ပယ္၏။ ပယ္စြန္႔၏။
သိကၡံ ပစၥကၡာယ၊ သိကၡာကို ခ်၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,