Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paccājāyati:[paṭi-ā-jāyati<jan] 再生(reborn),回生(come to a new existence).pp.paccājāta.
パーリ語辞典 水野弘元著
paccājāyati:[paṭi-ā-jāyati<jan] 再生す,回生す.pp.paccājāta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paccājāyati,(pati + ā + jan + ya),(轉世)再生。 【過】 ~jāyi。 ~jāta。 【獨】~jāyitvā。(p188)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paccājāyati,(pati+ā+jan+ya),(轉世)再生(to be reborn in a new existence)。【過】paccājāyi。paccājāta。【獨】paccājāyitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paccājāyati: paccājāyati(kri)
ပစၥာဇာယတိ(ႀကိ)
[pati+jana+ya+ti.pati+ā+jana+ya+ti]
[ပတိ+ဇန+ယ+တိ။ ပတိ+အာ+ဇန+ယ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paccājāyati:[pati + ā + jan + ya] is reborn.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paccājāyati,[paṭi+ā+jāyati] to be reborn in a new existence M.III,169; S.II,263; V,466,474.-- pp.paccājāta (q.v.).(Page 384)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paccājāyati:To be born,to be reborn in a new existence
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PACCĀJĀYATI:(pati+a+jan+ya) được tái sanh [aor] --jāyi,--jāta [abs]--jāyitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paccājāyati:ပစၥာဇာယတိ(ႀကိ)
[ပတိ+ဇန+ယ+တိ။ ပတိ+အာ+ဇန+ယ+တိ]
(က) ျဖစ္၏။ စြဲ၍ျဖစ္၏။ (ခ) တဖန္-ျပန္-ျဖစ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paccājāyati:ပစၥာဇာယတိ (ပဋိ+အာ√ဇန္)
တစ္ဖန္ ျဖစ္၏။ ျဖစ္ျပန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,