Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paccāgacchati:[paṭi-ā-gam] 回來歸來(come back)或回去歸去(go back) ,回到(原來的地方)(return to).pp.paccāgata.cf.pacceti.
パーリ語辞典 水野弘元著
paccāgacchati:[paṭi-ā-gam] 戻る,帰る.pp.paccāgata.cf.pacceti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paccāgacchati,(pati + ā + gam + a),回返,回來,撤回。 【過】 ~chi。 【過分】 paccāgata。 【獨】 ~āgantvā。(p187)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paccāgacchati,(pati+ā+gam去+a),回返,回來,撤回。【過】paccāgacchi。【過 分】paccāgata。【獨】paccāgantvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paccāgacchati: paccāgacchati(kri)
ပစၥာဂစၧတိ(ႀကိ)
[pati+ā+gamu+a+ti]
[ပတိ+အာ+ဂမု+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paccāgacchati:[pati + ā + gam + a] returns; comes back; withdraws.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paccāgacchati,[paṭi+āgacchati] to fall back on,return again,to go back to (Acc.),withdraw,slide back from (° to) Vin.I,184; M.I,265; III,114; Nd1 108,312; Kvu 624 (spelt wrongly pacchā°); PvA.14,109,250.Cp.pacceti.(Page 384)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paccāgacchati:To return
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PACCĀGACCHATI:(pati+ā+gam+a) trở lại,rút lui,đi lùi lại [aor] --chi [pp] paccāgata [abs] --āgantvā --gamana [nt] sự trở lại,sự thối lui
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paccāgacchati:ပစၥာဂစၧတိ(ႀကိ)
[ပတိ+အာ+ဂမု+အ+တိ]
(၁) (က) တဖန္-ျပန္-လာ၏။ (ခ) တဖန္-ျပန္-ေရာက္၏။ (၂) ယုံၾကည္-သိမွတ္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paccāgacchati:ပစၥာဂစၧတိ (ပဋိ+အာ√ဂမ္)
ျပန္လာ၏။ တစ္ဖန္လာ၏။
ပုန ေဇတဝနေမဝ ပစၥာဂမာသိ၊ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္သို႔သာလွ်င္ တစ္ဖန္ ျပန္လာ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,