Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pacalāyikā:f.[cf.pacalāyati] (睏倦)想睡覺,(打)瞌睡.
パーリ語辞典 水野弘元著
pacalāyikā:f.[cf.pacalāyati] 眠たさ,居眠り.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pacalāyikā,【陰】 打盹兒,打瞌睡。(p186)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pacalāyikā,(abstr.fr.pacalāyati),【陰】打盹,打瞌睡(nodding,wavering (of the eyelids),blinking,being sleepy)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pacalāyikā: pacalāyikā(thī)
ပစလာယိကာ(ထီ)
[pacala+i+ṇvu+ā.akkhidalānaṃ pacalabhāvena ayanaṃ pavattanaṃ pacalāyikā.papubbo cala kampane,i gatiyaṃ,ṇvu,ako,assa i.aṭṭhasā,yo.kampanattho caladhātu mucchāpāye papubbo.akkhidalānaṃ pacalabhāvena ayati pavattatīti pacalayikā.ṇvu,assittaṃ.,ṭī.176.pacalāya+ika+ā.akkhidalādīnaṃ pacalabhāvaṃ karotīti pacalāyikā.abhi,ṭṭha,1.4va9.]
[ပစလ+ဣ+ဏြဳ+အာ။ အကၡိဒလာနံ ပစလဘာေဝန အယနံ ပဝတၱနံ ပစလာယိကာ။ ပပုေဗၺာ စလ ကမၸေန၊ ဣ ဂတိယံ၊ ဏြဳ၊ အေကာ၊ အႆ ဣ။ အ႒သာ၊ ေယာ။ ကမၸနေတၳာ စလဓာတု မုစၧာပါေယ ပပုေဗၺာ။ အကၡိဒလာနံ ပစလဘာေဝန အယတိ ပဝတၱတီတိ ပစလယိကာ။ ဏြဳ၊ အႆိတၱံ။ဓာန္၊ဋီ။၁၇၆။ ပစလာယ+ဣက+အာ။ အကၡိဒလာဒီနံ ပစလဘာဝံ ကေရာတီတိ ပစလာယိကာ။ အဘိ၊႒၊၁။၄ဝ၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pacalāyikā:[f.] nodding; dozing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pacalāyikā,(f.) [abstr.fr.pacalāyati] nodding,wavering (of the eyelids),blinking,being sleepy Dhs.1157 (=akkhidalādīnaṁ pacalabhāvaṁ karoti DhsA.378).(Page 383)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pacalāyikā:Nodding,dozing
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PACALĀYIKĀ:[f] sự gục,ngủ mơ màng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pacalāyikā:sự mơ màng,thiu thỉu ngủ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pacalāyikā:ပစလာယိကာ(ထီ)
[ပစလ+ဣ+ဏြဳ+အာ။ အကၡိဒလာနံ ပစလဘာေဝန အယနံ ပဝတၱနံ ပစလာယိကာ။ ပပုေဗၺာ စလ ကမၸေန၊ ဣ ဂတိယံ၊ ဏြဳ၊ အေကာ၊ အႆ ဣ။ အ႒သာ၊ ေယာ။ ကမၸနေတၳာ စလဓာတု မုစၧာပါေယ ပပုေဗၺာ။ အကၡိဒလာနံ ပစလဘာေဝန အယတိ ပဝတၱတီတိ ပစလယိကာ။ ဏြဳ၊ အႆိတၱံ။ဓာန္၊ဋီ။၁၇၆။ ပစလာယ+ဣက+အာ။ အကၡိဒလာဒီနံ ပစလဘာဝံ ကေရာတီတိ ပစလာယိကာ။ အဘိ၊႒၊၁။၄ဝ၉။]
မ်က္လႊာတလႈပ္လႈပ္ မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္ျဖစ္ျခင္း၊ မ်က္လႊာတလႈပ္လႈပ္ျဖစ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ သေဘာ၊ အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ ငိုက္မ်ည္းျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pacalāyikā:ပစလာယိကာ (ဣ)
မ်က္လႊာလႈပ္ျခင္း။ ငိုက္မ်ည္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,