Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pabodheti,(pa+budh醒+e)﹐醒來,覺醒,覺悟。arouses; awakens; enlightens。【過】pabodhesi。【過分】pabodhita。【獨】pabodhetvā。【現分】pabodhentā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pabodheti: pabodheti(kā,kri)
ပေဗာေဓတိ(ကာ၊ႀကိ)
[pa+budha+ṇe (ṇaya)+ti.budha bodhaneç budha avagamane vā---evaṃ sissaṃ dhammaṃ bodheti ācariyo.rū.286.bodhayati māṇavakaṃ dhammaṃ.,2,4.bodhayati budha bodhane,māṇavakaṃ boddhumpayojeti.¤pañcikā.]
[ပ+ဗုဓ+ေဏ (ဏယ)+တိ။ ဗုဓ ေဗာဓေန,ဗုဓ အဝဂမေန ဝါ---ဧဝံ သိႆံ ဓမၼံ ေဗာေဓတိ အာစရိေယာ။ ႐ူ။ ၂၈၆။ ေဗာဓယတိ မာဏဝကံ ဓမၼံ။ ေမာဂ္၊ ၂၊ ၄။ ေဗာဓယတိ ဗုဓ ေဗာဓေန၊ မာဏဝကံ ေဗာဒၶဳမၸေယာေဇတိ။ ၎ပၪၥိကာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pabodheti:[pa + budh + e] arouses; awakens; enlightens.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pabodheti:To arouse,to set going,to give rise to
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PABODHETI:(pa+budh+e) nổi lên,thức dậy,giác ngộ [abs] --dhetvā [prp] --dhenta
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pabodheti:ပေဗာေဓတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ပ+ဗုဓ+ေဏ (ဏယ)+တိ။ ဗုဓ ေဗာဓေန,ဗုဓ အဝဂမေန ဝါ---ဧဝံ သိႆံ ဓမၼံ ေဗာေဓတိ အာစရိေယာ။ ႐ူ။ ၂၈၆။ ေဗာဓယတိ မာဏဝကံ ဓမၼံ။ ေမာဂ္၊ ၂၊ ၄။ ေဗာဓယတိ ဗုဓ ေဗာဓေန၊ မာဏဝကံ ေဗာဒၶဳမၸေယာေဇတိ။ ၎ပၪၥိကာ။]
(၁) သိေစ-၏၊ အထူးထူး-အျပားျပား-သိေစ-ေျပာၾကား-၏။ (၂) ႏိုး-ႏိုးၾကား-ေစ၏၊ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမွ ႏႈိး၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pabodheti:ပ-ေဗာေဓတိ (ကာ) (ပ√ဗုဓ္+ေဏ)
ႏိုးေစ၏။ သိေစ၏။ ႏႈိး၏။
မဂၢဖေလဟိ ပေဗာေဓတြာ၊ မဂ္ဖိုလ္တို႔၌ ႏိုးေစၿပီး၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,