Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pabhagga:a.[pabhañjati<bhañj 的 pp.cf.Sk.prabhagna] 已破壞的,已損壞打破的,已擊敗打敗的.cf.pabhaṅga.
パーリ語辞典 水野弘元著
pabhagga:a.[pabhañjati<bhañj の pp.cf.Sk.prabhagna] 破壊せる,敗れた.cf.pabhaṅga.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pabhagga,﹐(pabhañjati的【過分】) 已打碎,已破壞,已擊敗。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pabhagga: pabhagga(ti)
ပဘဂၢ(တိ)
[pa+bhanja+ta.bhaji dittiyaṃ cu bhajji,bhajjane bhanja maddane.dhātvattha.265 bhanjato ggo ca.---bhaggo rāgo anena.rū.628.(-,5,154.nīti,sutta.1180).bhañjo.pā,dhātu,ru,16.bhanja bhañjane rudhādi-gaṇīç paraç sakaç a.bhanatti bha bhañjanti---bhañjanīç bhañjaç bhaç---bhaç bha.dhāturūpādāsa.(pra-bhagna-saṃ.pabhagga-prā)]
[ပ+ဘႏၨ+တ။ ဘဇိ ဒိတၱိယံ စု ဘဇၨိ၊ ဘဇၨေန ဘႏၨ မဒၵေန။ ဓာတြတၳ။၂၆၅ ဘႏၨေတာ ေဂၢါ စ။---ဘေဂၢါ ရာေဂါ အေနန။႐ူ။၆၂၈။ (-ေမာဂ္၊၅၊၁၅၄။နီတိ၊သုတၱ။၁၁၈၀)။ ဘေၪၨာ။ ပါ၊ဓာတု၊႐ု၊၁၆။ ဘႏၨ ဘၪၨေန ႐ုဓာဒိ-ဂဏီယး,ပရ,သက,အနိဋ္။ ဘနတၱိ ဘကၱး ဘၪၨႏၲိ---ဘၪၨနီယမ္,ဘၪၨနမ္,ဘဂၤး,---ဘဂၷး,ဘကၱိး။ ဓာတု႐ူပါဒါသ။ (ျပ-ဘဂၷ-သံ။ ပဘဂၢ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pabhagga:[pp.of pabhañjati] broken up; destroyed; defeated.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pabhagga,[pp.of pabhañjati,cp.Sk prabhagna] broken up,destroyed,defeated Vin.III,108.(Page 415)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PABHAGGA:(pp của pabhañjati) đứt đoạn,phá hủy,làm hỏng,đánh tan
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pabhagga:ပဘဂၢ(တိ)
[ပ+ဘႏၨ+တ။ ဘဇိ ဒိတၱိယံ စု ဘဇၨိ၊ ဘဇၨေန ဘႏၨ မဒၵေန။ ဓာတြတၳ။၂၆၅ ဘႏၨေတာ ေဂၢါ စ။---ဘေဂၢါ ရာေဂါ အေနန။႐ူ။၆၂၈။ (-ေမာဂ္၊၅၊၁၅၄။နီတိ၊သုတၱ။၁၁၈၀)။ ဘေၪၨာ။ ပါ၊ဓာတု၊႐ု၊၁၆။ ဘႏၨ ဘၪၨေန ႐ုဓာဒိ-ဂဏီယး,ပရ,သက,အနိဋ္။ ဘနတၱိ ဘကၱး ဘၪၨႏၲိ---ဘၪၨနီယမ္,ဘၪၨနမ္,ဘဂၤး,---ဘဂၷး,ဘကၱိး။ ဓာတု႐ူပါဒါသ။ (ျပ-ဘဂၷ-သံ။ ပဘဂၢ-ျပာ)]
ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ၊ ပ်က္စီး-ဆုံး႐ႈံး-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pabhagga:ပ-ဘဂၢ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပ√ဘၪၨ္+န)
ခ်ိဳးဖ်က္အပ္သည္။ ပ်က္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,