Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pabhū,【陽】大君主,統治者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pabhū: pabhū(pu)
ပဘူ(ပု)
[pa+bhū+u(uī).issaro nāyakosāmī,patī]sā]dhipatī pabhū.ayyā]dhipā]dhibhū netā,ibbho tvaḍḍho tathā dhanī..725.pabhavatīti pabhu,u,pabhūpi.,ṭī.725.pabhavatīti pabhū,uī.papubbo bhū sattāyaṃ,kvi.sūci.samatthakaṇharājesu,seṭṭhe sāmimhi so pabhū.,,sya.724.issariye pabhū ayaṃ desassa.rū.nhā-126.pabhū sāmi.rū,ṭī.nhā-75.sayambhū,pabhū,abhibhū,---sabbābhibhūti uīkāranta pulliṅgaṃ.nīti,pada.83.pabhūti paraṃ pasayha bhavatīti pabhū,issaro.nīti,pada.103.māgadhaa pabhu(bhū)ç vibhu(bhū)hu kāranta 2-rhi.sakkataniteamū ]]asaññā horāniteasā uīkārantayuea anitea ukāranta]]hu .(pabhuprā)]
[ပ+ဘူ+ဥ(ဦ)။ ဣႆေရာ နာယေကာသာမီ၊ ပတီ'သာ'ဓိပတီ ပဘူ။ အယ်ာ'ဓိပါ'ဓိဘူ ေနတာ၊ ဣေဗ႓ာ တြေၯာ တထာ ဓနီ။ဓာန္။၇၂၅။ ပဘဝတီတိ ပဘု၊ ဥ၊ ပဘူပိ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၂၅။ ပဘဝတီတိ ပဘူ၊ဦ။ ပပုေဗၺာ ဘူ သတၱာယံ၊ ကြိ။ သူစိ။ သမတၳကဏွရာေဇသု၊ ေသေ႒ သာမိမွိ ေသာ ပဘူ။ ေတာင္ေပါက္၊ဓာန္၊သ်။၇၂၄။ ဣႆရိေယ ပဘူ အယံ ေဒသႆ။႐ူ။ႏွာ-၁၂၆။ ပဘူ သာမိ။႐ူ၊ဋီ။ႏွာ-၇၅။ သယမ႓ဴ၊ပဘူ၊ အဘိဘူ၊---သဗၺာဘိဘူတိ ဦကာရႏၲ ပုလႅိဂႍ။နီတိ၊ပဒ။၈၃။ ပဘူတိ ပရံ ပသယွ ဘဝတီတိ ပဘူ၊ ဣႆေရာ။ နီတိ၊ပဒ။၁၀၃။ မာဂဓက်မ္းတို႔အလို ပဘု(ဘူ),ဝိဘု(ဘူ)ဟု ကာရႏၲ ၂-မ်ိဳးရွိသည္။ သကၠတက်မ္းတို႔၌မူ "အမည္သညာ ေဟာရာ၌သာ ဦကာရႏၲျဖစ္၍ က်န္အနက္မ်ား၌ ဥကာရႏၲ"ဟု ဆိုသည္။ (ပဘုျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pabhū:[m.] overload; ruler.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PABHŪ:[m] chúa tể,người trị vì
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pabhū:ပဘူ(ပု)
[ပ+ဘူ+ဥ(ဦ)။ ဣႆေရာ နာယေကာသာမီ၊ ပတီ'သာ'ဓိပတီ ပဘူ။ အယ်ာ'ဓိပါ'ဓိဘူ ေနတာ၊ ဣေဗ႓ာ တြေၯာ တထာ ဓနီ။ဓာန္။၇၂၅။ ပဘဝတီတိ ပဘု၊ ဥ၊ ပဘူပိ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၂၅။ ပဘဝတီတိ ပဘူ၊ဦ။ ပပုေဗၺာ ဘူ သတၱာယံ၊ ကြိ။ သူစိ။ သမတၳကဏွရာေဇသု၊ ေသေ႒ သာမိမွိ ေသာ ပဘူ။ ေတာင္ေပါက္၊ဓာန္၊သ်။၇၂၄။ ဣႆရိေယ ပဘူ အယံ ေဒသႆ။႐ူ။ႏွာ-၁၂၆။ ပဘူ သာမိ။႐ူ၊ဋီ။ႏွာ-၇၅။ သယမ႓ဴ၊ပဘူ၊ အဘိဘူ၊---သဗၺာဘိဘူတိ ဦကာရႏၲ ပုလႅိဂႍ။နီတိ၊ပဒ။၈၃။ ပဘူတိ ပရံ ပသယွ ဘဝတီတိ ပဘူ၊ ဣႆေရာ။ နီတိ၊ပဒ။၁၀၃။ မာဂဓက်မ္းတို႔အလို ပဘု(ဘူ),ဝိဘု(ဘူ)ဟု ကာရႏၲ ၂-မ်ိဳးရွိသည္။ သကၠတက်မ္းတို႔၌မူ "အမည္သညာ ေဟာရာ၌သာ ဦကာရႏၲျဖစ္၍ က်န္အနက္မ်ား၌ ဥကာရႏၲ"ဟု ဆိုသည္။ (ပဘုျပာ)]
အစိုးရသူ၊ အရွင္သခင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pabhū:ပ-ဘူ (တိ)
အစိုးရသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pabhū:ပ-ဘူ (ပ) (ပ√ဘူ)
အရွင္သခင္။ လႊမ္းမိုးေသာသူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,