Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pabhāta:a.n.[pabhāti 的 pp.] 已輝耀放光的,曉天(破曉)的; 曉天,黎明,天剛亮時.
パーリ語辞典 水野弘元著
pabhāta:a.n.[pabhāti の pp.] かがやける,暁天の; 暁天,早朝.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pabhāta,【陽】黎明(daybreak),破曉(dawn)。【形】變成清楚的,變成光亮的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pabhāta: pabhāta(na)
ပဘာတ(န)
[pa+bhā+ta.pabhātañca vibhātañca,paccūso kallamapyatha..68.kallantaṃ paccūse.pabhātyasmiṃ lokoti pabhātaṃ.,ṭī.68.prabhātaṃ ca dinānte tuç sāyaṃ sandhyā.amara,4,3.bhātuṃ prabhā,byākhyāsudhā.prabhāta(na)pra+bhā+bhāve kta,prākāle.prabhāyukte(tri).thoma.]
[ပ+ဘာ+တ။ ပဘာတၪၥ ဝိဘာတၪၥ၊ ပစၥဴေသာ ကလႅမပ်ထ။ ဓာန္။၆၈။ ကလႅႏၲံ ပစၥဴေသ။ ပဘာတ်သၼႎ ေလာေကာတိ ပဘာတံ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၈။ ျပဘာတံ စ ဒိနာေႏၲ တု,သာယံ သႏၶၽာ။ အမရ၊၄၊၃။ ဘာတုံ ျပဘာတမ္၊ ဗ်ာခ်ာသုဓာ။ ျပဘာတ(န)ျပ+ဘာ+ဘာေဝ ကၱ၊ ျပာတးကာေလ။ ျပဘာယုေကၱ(ႀတိ)။ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pabhāta:[m.] daybreak; dawn.(adj.) become clear or shining.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pabhāta,[pp.of pabhāti] become clear or light,shining,dawning Sn.178 (sup°); esp.in phrase pabhātāya rattiyā when night had become light,i.e.given way to dawn,at daybreak J.I,81,500.-- (nt.) daybreak,morning S.I,211; SnA 519 (pabhāte); atipabhāte in broad daylight J.I,436.(Page 415)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PABHĀTA:[m] tinh sương,rạng đông [adj] trở nên tỏ rõ,xán lạn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pabhāta:ပဘာတ(န)
[ပ+ဘာ+တ။ ပဘာတၪၥ ဝိဘာတၪၥ၊ ပစၥဴေသာ ကလႅမပ်ထ။ ဓာန္။၆၈။ ကလႅႏၲံ ပစၥဴေသ။ ပဘာတ်သၼႎ ေလာေကာတိ ပဘာတံ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၈။ ျပဘာတံ စ ဒိနာေႏၲ တု,သာယံ သႏၶၽာ။ အမရ၊၄၊၃။ ဘာတုံ ျပဘာတမ္၊ ဗ်ာခ်ာသုဓာ။ ျပဘာတ(န)ျပ+ဘာ+ဘာေဝ ကၱ၊ ျပာတးကာေလ။ ျပဘာယုေကၱ(ႀတိ)။ ေထာမ။]
(၁) (က) ထြန္းလင္း-ေတာက္ပ-ျခင္း။ (ခ) မိုးေသာက္-မိုးလင္း-ျခင္း။ (၂) ထြန္းလင္း-ေတာက္ပ-ရာ-အခ်ိန္-အခါ၊ မိုးေသာက္-မိုးလင္း-ခ်ိန္။ (တိ) (၃) ထြန္းလင္း-ေတာက္ပ-ေသာ၊ မိုးေသာက္-မိုးလင္း-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pabhāta:ပ-ဘာတ (န)
မိုးေသာက္ေသာအခါ။ နံနက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pabhāta:ပ-ဘာတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပ√ဘာ+တ)
လင္းလာသည္။
ပဘာတာယ ရတၱိယာ၊ ညဥ့္သည္ လင္းသည္ရွိေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,