Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pabhā:f.[<pa-bhā Sk.prabhā] 光明,光照.pabha a.光明的.
パーリ語辞典 水野弘元著
pabhā:f.[<pa-bhā Sk.prabhā] 光明,光照.pabha a.光明の.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pabhā: pabhā(thī)
ပဘာ(ထီ)
[pa+bhā+a+ā.raṃsi ābhā pabhāditti,ruci bhā juti dīviti..64.pakārena bhātīti pabhā.,ṭī.64.(-rū.599).pa+bhāsa+kvi.kvi.kriyatthā kvi hoti bahulaṃ bhāvakārakesu.---sabhāç pabhā.,5,47.pabhāti pabhāsatīti vā pabhā.¤,pañcikā.]
[ပ+ဘာ+အ+အာ။ ရံသိ အာဘာ ပဘာဒိတၱိ၊ ႐ုစိ ဘာ ဇုတိ ဒီဝိတိ။ ဓာန္။၆၄။ ပကာေရန ဘာတီတိ ပဘာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၄။ (-႐ူ။၅၉၉)။ ပ+ဘာသ+ကြိ။ ကြိ။ ႀကိယတၳာ ကြိ ေဟာတိ ဗဟုလံ ဘာဝကာရေကသု။---သဘာ,ပဘာ။ ေမာဂ္၊၅၊၄၇။ ပဘာတိ ပဘာသတီတိ ဝါ ပဘာ။ ၎၊ ပၪၥိကာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pabhā:[f.] light; radiance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pabhā,(f.) [fr.pa+bhā,cp.Epic Sk.prabhā] light,radiance,shine A.II,139; V,22; It.19,20; PvA.56 (sarīra°),137 (id.),71,176; Sdhp.250.-- canda-ppabhā moonshine It.20; DhsA.14.-- adj.pabha (-°),radiating,lucid,in cpd.sayam° self-lucid or self-radiant D.I,17 (=attano attano va tesaṁ pabhā ti DA.I,110); A.V,60; Sn.404.(Page 415)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pabhā:Light,radiance
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PABHĀ:[f] ánh sáng,sự chiếu hào quang
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pabhā:ပဘာ(ထီ)
[ပ+ဘာ+အ+အာ။ ရံသိ အာဘာ ပဘာဒိတၱိ၊ ႐ုစိ ဘာ ဇုတိ ဒီဝိတိ။ ဓာန္။၆၄။ ပကာေရန ဘာတီတိ ပဘာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၄။ (-႐ူ။၅၉၉)။ ပ+ဘာသ+ကြိ။ ကြိ။ ႀကိယတၳာ ကြိ ေဟာတိ ဗဟုလံ ဘာဝကာရေကသု။---သဘာ,ပဘာ။ ေမာဂ္၊၅၊၄၇။ ပဘာတိ ပဘာသတီတိ ဝါ ပဘာ။ ၎၊ ပၪၥိကာ။]
(ေန,လ-စသည္တို႔၏) အေရာင္အလင္း။ (က) ေရာင္ျခည္ေတာ္ (ခ) ဉာဏ္-ပညာ-အေရာင္အလင္း။ (၂) ထြန္းလင္း-ေတာက္ပ-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pabhā:ပ-ဘာ (ဣ) (ပ√ဘာ)
အေရာင္။ ေတာက္ပေသာ အေရာင္။ ေတာက္ပျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,