Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pabbhāra:[cf.BSk.prāg-bhāra] ① m.傾斜(a decline,incline,slope),斜坡道路.-ṭṭhāna 傾斜地(a slope).-dasaka 傾十年 [the decade (period) of decline (in life)].② m.n.洞窟,山窟(a cave in a mountain).
パーリ語辞典 水野弘元著
pabbhāra:[cf.BSk.prāg-bhāra] ① m.傾斜,坂道.-ṭṭhāna 傾斜地.-dasaka 傾十年.② m.n.洞窟,山窟.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pabbhāra,【陽】山坡。【形】傾斜的,有坡度的,導向的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pabbhāra: pabbhāra(pu,na)
ပဗ႓ာရ(ပု၊န)
[ pā+bhāra.pā+bhara+ṇa.pabbhāramhi nisīdanta(apa,1.67)nti purato bhāraṃ namitaṃ onamitanti pabbhāraṃ.vivekakāmaṃ vanamajjhe sayaṃjātapabbatapabbhāre nisinnaṃ.apa,ṭṭha,2.18.pakaṭṭho bhāro pabbhāro.vi,pi,.(pu) parabhāge....thoma.(pabbhāra-prā)]
[ ပါ+ဘာရ။ ပါ+ဘရ+ဏ။ ပဗ႓ာရမွိ နိသီဒႏၲ(အပ၊၁။၆၇)ႏၲိ ပုရေတာ ဘာရံ နမိတံ ဩနမိတႏၲိ ပဗ႓ာရံ။ ဝိေဝကကာမံ ဝနမေဇၩ သယံဇာတပဗၺတပဗ႓ာေရ နိသိႏၷံ။အပ၊႒၊၂။၁၈။ ပကေ႒ာ ဘာေရာ ပဗ႓ာေရာ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။ (ပု) ပရဘာေဂ...။ ေထာမ။ (ပဗ႓ာရ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pabbhāra:[m.] an incline of a mountain.(adj.) sloping; inclining; leading to.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pabbhāra,[cp.BSk.prāg-bhāra Divy 80 etc.] 1.(m.) a decline,incline,slope J.I,348; adj.(usually --°) bending,inclining,sloping; fig.tending or leading to (cp.E.“bearing on”) M.I,493 (samudda°); S.I,110 (id.); V,38,216,219; A.IV,198 (anupubba°),224 (viveka°); Miln.38 (samādhi°).Very frequent in combn with similar expressions,e.g.ninna,poṇa (cp.PvA.ninnapoṇa-pabbhāraṁ cittaṁ):see further ref.under ninna; with adhimutta & garuka at Vism.117 (Nibbāna°).-- apabbhara (sic.) not slanting or sloping J.V,405 (=samatittha C.).-- 2.(m.& nt.) a cave in a mountain Miln.151; J.V,440; DhA.II,59 (nt.),98.

--ṭṭhāna a slope J.I,348; DhsA.261.--dasaka the decade (period) of decline (in life),which in the enum° of the 10 decades (vassadasā) at J.IV,397 is given as the seventh.(Page 414)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PABBHĀRA:[m] dốc núi [adj] dốc nghiêng,dẫn đến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pabbhāra:ပဗ႓ာရ(ပု၊န)
[ ပါ+ဘာရ။ ပါ+ဘရ+ဏ။ ပဗ႓ာရမွိ နိသီဒႏၲ(အပ၊၁။၆၇)ႏၲိ ပုရေတာ ဘာရံ နမိတံ ဩနမိတႏၲိ ပဗ႓ာရံ။ ဝိေဝကကာမံ ဝနမေဇၩ သယံဇာတပဗၺတပဗ႓ာေရ နိသိႏၷံ။အပ၊႒၊၂။၁၈။ ပကေ႒ာ ဘာေရာ ပဗ႓ာေရာ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။ (ပု) ပရဘာေဂ...။ ေထာမ။ (ပဗ႓ာရ-ျပာ)]
(၁) ေတာင္ဝွမ္း၊ ေတာင္ၾကား။ (၂) ခ်ိဳင့္ဝွမ္း၊ လွ်ိဳေျမာင္။ (၃) လိုဏ္ဂူ၊ လိုဏ္ေခါင္း။ (၄) တြင္း၊ က်င္း၊ နိမ့္႐ႈိင္းေသာ အရပ္။ (၅) ကမ္းပါးျပတ္၊ ကမ္းပါးေစာက္။ အပဗ႓ာရ-လည္းၾကည့္။ (တိ) (၆) ၫြတ္ေသာ။ (က) ကိုင္း-႐ႈိင္း-ေသာ။ (ခ) ကိုင္း-ကုန္း-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pabbhāra:ပဗ႓ာရ (တိ)
႐ႈိင္းသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pabbhāra:ပဗ႓ာရ (ပ)
ေတာင္ဝွမ္း။ ႐ႈိင္းဝွမ္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,