Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pabbata:m.[Sk.parvata] 山,山嶽,山的住人(住在山上的人).-kandara 山巖.-kūṭa 山頂.-ṭṭha 站立在山上.-nimitta 山相.-pāda 山麓.-muddha 山頂.-rājan 山王 [ヒマラヤ(Himalaya,喜瑪拉雅山)] .-vivara 山間的洞窟.-visama 山崖.-saṅkhepa 山頂,峽谷.
パーリ語辞典 水野弘元著
pabbata:m.[Sk.parvata] 山,山岳,山の住人.-kandara 山巌.-kūṭa 山頂.-ṭṭha 山上に立てる.-nimitta 山相.-pāda 山の麓.-muddha 山頂.-rājan 山王 [ヒマラヤ] .-vivara 山間の洞窟.-visama 山の崖.-saṅkhepa 山頂,峡谷.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pabbata,﹐【陽】山,巖石。pabbatakūṭa﹐【中】山頂。pabbatagahana﹐【中】山區。pabbataṭṭha,【形】位於山上的。pabbatapāda,【陽】山腳。pabbatasikhara,【中】山頂。pabbateyya,【形】經常在山上走動的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pabbata: pabbata(ti)
ပဗၺတ(တိ)
[pabbata+a]
[ပဗၺတ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pabbata: pabbata(pu)
ပဗၺတ(ပု)
[pabba+ata.pabba+ta.pabbato giri seloddi,nagācalasiluccayā..605.nava pabbatassa nāmāni.pabba pūraṇe,to.,ṭī.605.pabba pūraṇe,to.sandhisaṅkhātehi pabbehi cittattā pabbaṃ assa atthīti vā pabbato,pabba-saddato assatthiyā to.sūci.ettha girīti pabbato,yo ]]selo]]tiādīhi anekehi nāmehi kathiyati.so hi sandhisaṅkhātehi pabbehi citattā pabbamassa atthīti pabbato.nīti,dhā.155.pabbādito to.---pabbaṃ assa atthi pabbato,giri.nīti,sutta.796.]
[ပဗၺ+အတ။ ပဗၺ+တ။ ပဗၺေတာ ဂိရိ ေသေလာဒၵိ၊ နဂါစလသိလုစၥယာ။ ဓာန္။ ၆၀၅။ နဝ ပဗၺတႆ နာမာနိ။ ပဗၺ ပူရေဏ၊ ေတာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၀၅။ ပဗၺ ပူရေဏ၊ ေတာ။ သႏၶိသခၤါေတဟိ ပေဗၺဟိ စိတၱတၱာ ပဗၺံ အႆ အတၳီတိ ဝါ ပဗၺေတာ၊ ပဗၺ-သဒၵေတာ အႆတၳိယာ ေတာ။ သူစိ။ ဧတၳ ဂိရီတိ ပဗၺေတာ၊ ေယာ "ေသေလာ"တိအာဒီဟိ အေနေကဟိ နာေမဟိ ကထိယတိ။ ေသာ ဟိ သႏၶိသခၤါေတဟိ ပေဗၺဟိ စိတတၱာ ပဗၺမႆ အတၳီတိ ပဗၺေတာ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၅၅။ ပဗၺာဒိေတာ ေတာ။---ပဗၺံ အႆ အတၳိ ပဗၺေတာ၊ ဂိရိ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၉၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pabbata:[m.] a mountain; rock.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pabbata,[Vedic parvata,fr.parvan,orig.knotty,rugged,massive] (1) a mountain (-range),hill,rock S.I,101,102,127,137; II,32,185,190; A.I,243; II,140; IV,102 (dhūpāyati); Sn.413,417,543,958,1014; Nd1 466; Dh.8,127 (°ānaṁ vivaro)=PvA.104; Dh.188 (n.pl.°āni),304; DA.I,209; Miln.346 (dhamma°); PvA.221 (aṅgāra°) Sdhp.352,545,574.-- The 7 mountains round Veḷuvana are enumd at J.V,38.-- Names of some (real or fictitious) mountains,as found in the Jātaka literature:Cakkavāḷa J.VI,282; Caṇḍoraṇa J.IV,90; Canda J.IV,283; V,38,162; Daṇḍaka-hirañña J.II,33; Daddara J.II,8; III,16; Nemindhara J.VI,125; Neru J.III,247; V,425; Paṇḍava Sn.417; SnA 382 sq.; Mahāneru J.IV,462; Mahindhara Vv 3210 (cp.VvA.136); Meru J.I,25; IV,498; Yugandhara PvA.137; Rajata J.I,50; Vipula J.VI,518; Sineru S.II,139; J.I,48 & passim; Suvaṇṇa J.I,50; VI,514 (°giritāla).-- (2) [cp.Sk.pārvata mountainous] a mountaineer Miln.191.

--utu the time (aspect) of the mountain (in prognostications as to horoscope) DhA.I,165 (megha-utu,p.‹-› utu,aruṇa-utu).--kaccha a mountain meadow (opp.nadī-kaccḥa) SnA 33.--kandara a m.cave S.II,32; V,396,457 sq.; A.V,114 sq.; --kūṭa m.peak Vin.II,193; J.I,73.--gahaṇa m.thicket or jungle PvA.5.--ṭṭha standing on a m.Dh.28.--pāda the foot of a m.J.III,51; DhA.IV,187; PvA.10.--muddhā mountain top Vin.I,5.--raṭṭha m.-kingdom SnA 26.--rājā “king of the mountain,” Ep.of Himavā S.I,116; II,137 sq.,276; III,149; V,47,63,148; A.I,152; III,240; IV,102; PvA.143.--saṅkhepa top of a m.D.I,84 (=p.--matthaka DA.I,226).--sānu m.-glen Vv 3210 (cp.VvA.136).--sikhara mountain-crest J.V,421.(Page 414)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Pabbata:1.Pabbata. A Pacceka Buddha,mentioned in a nominal list.M.iii.70.

2.Pabbata. The name of the Bodhisatta in the time of Konāgamana Buddha.He was king of Mithilā and entertained the Buddha and his monks.J.i.43; BuA.9; Bu.xxiv.215.

3.Pabbata. A sage,the chief disciple of Sarabhanga.For details see the Indriya Jātaka.(J.iii.463ff.; see also J.v.133,151).Pabbata is identified with Anuruddha.

4.Pabbata. A minister of Vattagāmanī,who built a monastery called Pabbatārāma,which he presented to Kupikkala Mahā Tissa.Mhv.xxxiii.91.

5.Pabbata. A Lankāpura who fought against Parakkamabāhu 1.and was captured alive.Cv.lxxv.180,184.

6.Pabbata.A class of gods (Pabbatā) mentioned with the Nāradas (SN.vs.543).The Commentary says (SNA.ii.435) that they were wise (paññavanto).

Pabbata Vagga.The first chapter of the Bojjhanga Samyutta.S.v.63ff.

1.Pabbata Sutta. The sāla trees on the Himālaya grow in branch,leaf and flower,in bark and shoots,in softwood and pith; similarly the folk in a devout man’s house grow in faith,virtue and wisdom.A.i.152.

2.Pabbata Sutta. An aeon is longer than the time taken by a man to waste away a mountain one league high,one long,and one wide,by stroking it once in every hundred years with a Kāsī cloth.S.ii.181.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PABBATA:[m] trái núi,hòn đá lớn,to --kūṭa [nt] chóp,đỉnh núi --gahana [nt] địa phận toàn rừng núi,cao nguyên --ṭṭha [a] đứng hay ở trên núi --pāda [m] ở dười chân núi --sikhara [nt] chóp núi --teyya [a] thường đi lên núi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pabbata:triền núi,núi non
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pabbata:ပဗၺတ(ပု)
[ပဗၺ+အတ။ ပဗၺ+တ။ ပဗၺေတာ ဂိရိ ေသေလာဒၵိ၊ နဂါစလသိလုစၥယာ။ ဓာန္။ ၆၀၅။ နဝ ပဗၺတႆ နာမာနိ။ ပဗၺ ပူရေဏ၊ ေတာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၀၅။ ပဗၺ ပူရေဏ၊ ေတာ။ သႏၶိသခၤါေတဟိ ပေဗၺဟိ စိတၱတၱာ ပဗၺံ အႆ အတၳီတိ ဝါ ပဗၺေတာ၊ ပဗၺ-သဒၵေတာ အႆတၳိယာ ေတာ။ သူစိ။ ဧတၳ ဂိရီတိ ပဗၺေတာ၊ ေယာ "ေသေလာ"တိအာဒီဟိ အေနေကဟိ နာေမဟိ ကထိယတိ။ ေသာ ဟိ သႏၶိသခၤါေတဟိ ပေဗၺဟိ စိတတၱာ ပဗၺမႆ အတၳီတိ ပဗၺေတာ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၅၅။ ပဗၺာဒိေတာ ေတာ။---ပဗၺံ အႆ အတၳိ ပဗၺေတာ၊ ဂိရိ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၉၆။]
(၁) ေတာင္။ (၂) ပဗၺတအမည္ရွိေသာ သူ။ (က) ပဗၺတအမည္ရွိေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ။ (ခ) ပဗၺတအမည္ရွိေသာ မင္း။ (ဂ) ပဗၺတအမည္ရွိေသာ ရေသ့။ (၃) ပဗၺတအမည္ရွိေသာ ဂိုဏ္း။ (၄) ပဗၺတအမည္ရွိေသာ-အာရာမ္-ေက်ာင္းတိုက္။ ပဗၺတာရာမ-ၾကည့္။ (၅) ပဗၺတအမည္ရွိေသာ-တိုင္းျပည္-ႏိုင္ငံ။ ပဗၺတရ႒-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pabbata:ပဗၺတ(တိ)
[ပဗၺတ+အ]
ေတာင္ႏွင့္ တူေသာ (တရား)။ (က) ဇရာ,မစၥဳ။ (ခ) အဝိဇၨာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pabbata:ပဗၺတ (ပ)
ေတာင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pabbata:ပဗၺတ (တိ)
အဆစ္အဖုရွိေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,