Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pabbajjā:f.[cf.pabbajati,BSk.pravrajyā] 出家,出家的狀態或身分,出家生活.-ācariya 已使出家的阿闍梨,受業師.-sukha 出家之樂.
パーリ語辞典 水野弘元著
pabbajjā:f.[cf.pabbajati,BSk.pravrajyā] 出家,出家の状態または身分,出家生活.-ācariya 出家させた阿闍梨,受業師.-sukha 出家の楽.
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Pabbajjā:出家;出家生活
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pabbajjā: pabbajjā(thī)
ပဗၺဇၨာ(ထီ)
[pa+vaja+ṇya.vajādīhi pabbajjādayo nipaccante.---paṭhamameva vajitabbāti pabbajjā.ka.638.vaja gatimhi papubbo,paṭhamameva vajitabbanti atthe---ṇyappaccayo,ṇalopādi.]]pavvajya]]nti rūpe sampatte iminā jyassa jjādeso,vakāradvayassa bakāradvayaṃç vuddhinisedhoç itthiliṅgattañca nipaccante,pabbajjā.rū.660.itthiyamaṇattikayā ca.---ya--seyyāç samajjāç pabbajjā.,5.49.papubbo pabbajanaṃ pabbajjā ]]cavaggabayañā]]ti yogavibhāgā vassa bo.¤ pañcikā.vajaijaañjasaddādito ṇyo.saraṇādigahaṇato paṭhamaṃyeva vajitabbāti pabbajjā.nīti,sutta.1247.]
[ပ+ဝဇ+ဏ်။ ဝဇာဒီဟိ ပဗၺဇၨာဒေယာ နိပစၥေႏၲ။---ပဌမေမဝ ဝဇိတဗၺာတိ ပဗၺဇၨာ။ ကစၥည္း။ ၆၃၈။ ဝဇ ဂတိမွိ ပပုေဗၺာ၊ ပဌမေမဝ ဝဇိတဗၺႏၲိ အေတၳ---ဏ်ပၸစၥေယာ၊ ဏေလာပါဒိ။ "ပဝြဇ်"ႏၲိ ႐ူေပ သမၸေတၱ ဣမိနာ ဇ်ႆ ဇၨာေဒေသာ၊ ဝကာရဒြယႆ ဗကာရဒြယံ,ဝုဒၶိနိေသေဓာ,ဣတၳိလိဂၤတၱၪၥ နိပစၥေႏၲ၊ ပဗၺဇၨာ။ ႐ူ။ ၆၆၀။ ဣတၳိယမဏတၱိကယက္ယာ စ။---ယ--ေသယ်ာ,သမဇၨာ,ပဗၺဇၨာ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၄၉။ ပပုေဗၺာ ပဗၺဇနံ ပဗၺဇၨာ "စဝဂၢဗယဉာ"တိ ေယာဂဝိဘာဂါ ဝႆ ေဗာ။ ၎ ပၪၥိကာ။ ဝဇဣဇအၪၨသဒၵါဒိေတာ ေဏ်ာ။ သရဏာဒိဂဟဏေတာ ပဌမံေယဝ ဝဇိတဗၺာတိ ပဗၺဇၨာ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၄၇။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
pabbajjā:lit.'the going forth',or more fully stated,'the going forth from home to the homeless life' of a monk (agārasmā anagāriyaṃ pabbajjā),consists in severing all family and social ties to live the pure life of a monk,in order to realize the goal of final deliverance pointed out by the Enlightened One.Thus,p. has become the name for admission as a Sāmaṇera,or novice,i.e.as a candidate for the Order of Bhikkhus,or monks.

See Going Fonh,by Sumana Samaṇera (WHEEL 27/28) - Ordination in Theravāda Buddhism (WHEEL 56).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pabbajjā:[f.] taking up of the ascetic life; becoming a monk.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pabbajjā,(f.) [fr.pa+vraj,cp.pabbajati,Epic & BSk.pravrajyā] leaving the world,adopting the ascetic life; state of being a Buddhist friar,taking the (yellow) robe,ordination.-- (1) ordination or admission into the Buddha’s Order in particular:Vin.III,13; S.I,161 etc.-- sāmanera° ordination of a Novice,described in full at Vin.I,82.-- pabbajjaṁ yācati to beg admission Vin.IV,129; labhati to gain admission to the Order Vin.I,12,17,32; D.I,176; S.IV,181.-- (2) ascetic or homeless life in general D.III,147 sq.; M.III,33 (abbhokāso p.); S.V,350 (id.; read pabbajjā); A.V,204 (id.); S.II,128 (read °jjā for °jā); IV,260; A.I,151,168; IV,274 sq.; Sn.405,406,567; It.75 (pabbajjāya ceteti); Miln.19 (dhamma-cariya-samacariy’atthā p.); DhA.I,6; SnA 49,327,423; ThA.251.-- pabbajjaṁ upagata gone into the homeless state PvA.167 (for pabbajita); agārasmā anagāriyaṁ p.the going forth from home into the homeless state Vin.II,253; M.II,56; pabbajjaṁ pabbajati to undertake or go into the ascetic life,in foll.varieties:isi° of a Saint or Sage J.I,298,303; DhA.IV,55; PvA.162 (of the Buddha); tāpasa° of a Hermit J.III,119; DA.I,270 (described in detail); DhA.IV,29; PvA.21; samaṇa° of a Wanderer PvA.76.‹-› Note.The ceremony of admission to the priesthood is called pabbajjā (or pabbajana),if viewed as the act of the candidate of orders,and pabbājana (q.v.),if viewed as the act of the priest conferring orders; the latter term however does not occur in this meaning in the Canon.(Page 414)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pabbajjā:Leaving the world,adopting the ascetic life; the monastic life,state of being a Buddhist monk; taking the robe,ordination
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
pabbajjā:nghi thức thọ giới của tăng ni nói chung đối với sa+di thì đơn giản,chỉ việc cạo bỏ râu tóc và tìm được y áo hợp luật thì có thể được thọ quy giới số lượng tỳ khưu chứng minh không quan trọng.riêng trường hợp đại giới thì ngoài số tăng chúng chứng minh không dưới vị,đương sự muốn thọ đại giới phải chứng minh nhân thân không nằm trong số những đối tượng trái luật và sau đó là bốn bận tuyên ngôn của thầy yết+ma trước tăng chúng chứng minh xem thêm ở chữ upasampadā.
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pabbajjā:ပဗၺဇၨာ(ထီ)
[ပ+ဝဇ+ဏ်။ ဝဇာဒီဟိ ပဗၺဇၨာဒေယာ နိပစၥေႏၲ။---ပဌမေမဝ ဝဇိတဗၺာတိ ပဗၺဇၨာ။ ကစၥည္း။ ၆၃၈။ ဝဇ ဂတိမွိ ပပုေဗၺာ၊ ပဌမေမဝ ဝဇိတဗၺႏၲိ အေတၳ---ဏ်ပၸစၥေယာ၊ ဏေလာပါဒိ။ "ပဝြဇ်"ႏၲိ ႐ူေပ သမၸေတၱ ဣမိနာ ဇ်ႆ ဇၨာေဒေသာ၊ ဝကာရဒြယႆ ဗကာရဒြယံ,ဝုဒၶိနိေသေဓာ,ဣတၳိလိဂၤတၱၪၥ နိပစၥေႏၲ၊ ပဗၺဇၨာ။ ႐ူ။ ၆၆၀။ ဣတၳိယမဏတၱိကယက္ယာ စ။---ယ--ေသယ်ာ,သမဇၨာ,ပဗၺဇၨာ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၄၉။ ပပုေဗၺာ ပဗၺဇနံ ပဗၺဇၨာ "စဝဂၢဗယဉာ"တိ ေယာဂဝိဘာဂါ ဝႆ ေဗာ။ ၎ ပၪၥိကာ။ ဝဇဣဇအၪၨသဒၵါဒိေတာ ေဏ်ာ။ သရဏာဒိဂဟဏေတာ ပဌမံေယဝ ဝဇိတဗၺာတိ ပဗၺဇၨာ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၄၇။]
(အိမ္ရာတည္ေထာင္ေသာ) လူ႔ေဘာင္မွ-ထြက္ေျမာက္-ဖဲခြါ-ျခင္း၊ (သာသနာ့ေဘာင္၌) ေရွးဦးစြာ ဝင္ေရာက္ျခင္း။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pabbajjā:ပဗၺဇၨာ (ဣ) (ပ√ဝဇ္+ယာ)
ရွင္အျဖစ္။ ရဟန္းအျဖစ္။ ရွင္ရဟန္းျပဳျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,