Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pabbājana:n.[<pabbājeti] 放逐,擯出,流罪.
パーリ語辞典 水野弘元著
pabbājana:n.[<pabbājeti] 追放,擯出,流罪.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pabbājana,﹐【中】放逐(exile),驅逐(banishment)。pabbājaniya,【形】該被驅逐的,該被流放的(deserving to be expelled or exiled)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pabbājana: pabbājana(na,thī)
ပဗၺာဇန(န၊ထီ)
[pa+vaja+ṇe+yu]
[ပ+ဝဇ+ေဏ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pabbājana,(nt.) exile; banishment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pabbājana,(nt.) [fr.pa+Caus.of vraj,see pabbajati & pabbājeti] keeping out or away,removing,banishment,exiling D.I,135; III,93; Miln.357; Dh.I,296 (=nīharaṇa); DhA.IV,145.(Page 414)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PABBĀJANA:[nt] sự lưu đày,đuổi đi khỏi,trục xuất khỏi --janiya [a] đáng trục xuất,đày đi nơi khác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pabbājana:ပဗၺာဇန(န၊ထီ)
[ပ+ဝဇ+ေဏ+ယု]
(၁) ထြက္သြားေစျခင္း။ (က) ႏွင္ထုတ္ျခင္း။ (ခ) ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္း။ (ဂ) ၿငိမ္းေအးေစျခင္း။ (၂) လူ႔ေဘာင္မွ-ထြက္ေျမာက္-ဖဲခြါ-ေစျခင္း၊ သာသနာ့ေဘာင္၌ ဝင္ေရာက္ေစျခင္း။ (က) ရွင္-သာမေဏ-ျပဳေပးျခင္း။ (ခ) ရဟန္း-ပၪၥင္း-ျပဳေပးျခင္း။ (၃) ထြက္သြားေစ-ႏွင္ထုတ္-ရာ(အခါ)။ ပဗၺာဇနကာလ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pabbājana:ပ-ဗၺာဇန (န)
ျပည္ရြာတိုင္းႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း။ပဗၺာေဇတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,