Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭivissaka:a.近隣的,住在附近的.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭivissaka:a.近隣の,近くに住む.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭivissaka,【陽】 鄰居。 【形】 附近的,住近的。(p196)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭivissaka,【陽】鄰居。【形】附近的,住近的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭivissaka: paṭivissaka(ti)
ပဋိဝိႆက(တိ)
[pati+visa+ṇvu.(prativesa,prativesī-saṃ).]
[ပတိ+ဝိသ+ဏြဳ။ (ျပတိေဝသ၊ ျပတိေဝသီ-သံ)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭivissaka:[adj.] neighbouring; dwelling near.(m.) a neighbour.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭivissaka,(adj.) [fr.paṭi+*veśman or *veśya] dwelling near,neighbouring M.I,126; J.I,114,483; III,163; IV,49; V,434; DhA.I,47 (°itthi),155,235 (°dārakā).(Page 399)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIVISSAKA:[m] người lân cận [adj] sự lân cận,sự cư ngụ gần nhau
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭivissaka:ပဋိဝိႆက(တိ)
[ပတိ+ဝိသ+ဏြဳ။ (ျပတိေဝသ၊ ျပတိေဝသီ-သံ)။]
အနီးျဖစ္ေသာ အိမ္၌ ေနေသာ၊ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭivissaka:ပဋိ-ဝိႆက (တိ)
အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,