Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭivirujjhati:[paṭi-vi-rudh] 敵對,相爭.pp.paṭiviruddha 有障礙的,敵對的,悲觀的.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭivirujjhati:[paṭi-vi-rudh] 敵対す,争う.pp.paṭiviruddha 障碍ある,敵対の,悲観せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭivirujjhati,(paṭi + vi + rudh + ya),懷敵意,反駁。 【過】 ~jhi。 【獨】~jhitvā。(p196)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭivirujjhati,(paṭi+vi+rudh成長+ya),抗拒,懷敵意,反駁(to act hostile,to fall out with somebody,to quarrel (saddhiṁ) )。【過】paṭivirujjhi。【獨】paṭivirujjhitvā。【過分】paṭiviruddha。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭivirujjhati: paṭivirujjhati(kri)
ပဋိဝိ႐ုဇၩတိ(ႀကိ)
[pati+vi+rudha=rudhi+ya+ti.rudhi āvaraṇe.rujjhati,virujjhati,paṭivirujjhati.nīti,dhā.232.]
[ပတိ+ဝိ+႐ုဓ=႐ုဓိ+ယ+တိ။ ႐ုဓိ အာဝရေဏ။ ႐ုဇၩတိ၊ ဝိ႐ုဇၩတိ၊ ပဋိဝိ႐ုဇၩတိ။ နီတိ၊ဓာ။၂၃၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭivirujjhati:[paṭi + vi + rudh + ya] is hostile; contradicts.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭivirujjhati,[paṭi+vi+rudh] to act hostile,to fall out with somebody,to quarrel (saddhiṁ) J.IV,104.-- pp.paṭiviruddha (q.v.).(Page 399)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIVIRUJJHATI:(paṭi+vi+rudh+a) làm thành thù địch,chống đối [aor] --jhi [abs] --jhitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭivirujjhati:ပဋိဝိ႐ုဇၩတိ(ႀကိ)
[ပတိ+ဝိ+႐ုဓ=႐ုဓိ+ယ+တိ။ ႐ုဓိ အာဝရေဏ။ ႐ုဇၩတိ၊ ဝိ႐ုဇၩတိ၊ ပဋိဝိ႐ုဇၩတိ။ နီတိ၊ဓာ။၂၃၂။]
ဆန္႔က်င္၏၊ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျပဳ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭivirujjhati:ပဋိ-ဝိ႐ုဇၩတိ (ပဋိ+ဝိ√႐ုဓ္)
ဆန္႔က်င္၏။ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳ၏။ ျငင္းခံုဘက္ ျပဳ၏။
တထာဂေတန သဒၶႎ ပဋိ႐ုဇၩိတြာ၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တကြ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,