Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭivirodha:m.[cf.paṭivirujjhati] 敵,敵意,反對,相違.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭivirodha:m.[cf.paṭivirujjhati] 敵,敵意,反対,相違.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭivirodha,(paṭi+virodha障礙),【陽】敵意(hostility,enmity,antagonism),反對派。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭivirodha: paṭivirodha(pu)
ပဋိဝိေရာဓ(ပု)
[pati+vi+rudha+ṇa]
[ပတိ+ဝိ+႐ုဓ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭivirodha:[m.] opposition; hostility.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭivirodha,[paṭi+virodha] hostility,enmity,opposition Dhs.418,1060; Pug.18; Miln.203.(Page 399)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIVIRODHA:[m] sự chống đối,đối lập,sự thù nghịch
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭivirodha:sự phản kháng,sự chống đối,sự phản đối,sự bực tức
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭivirodha:ပဋိဝိေရာဓ(ပု)
[ပတိ+ဝိ+႐ုဓ+ဏ]
(၁) ဆန္႔က်င္-အဖန္ဖန္ ဆန္႔က်င္-ျခင္း။ (၂) ဆန္႔က်င္-အဖန္ဖန္ ဆန္႔က်င္-တတ္ေသာ တရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭivirodha:ပဋိ-ဝိေရာဓ (ပ) (ပဋိ+ဝိ√႐ုဓ္+ဏ)
ဆန္႔က်င္ျခင္း။ ရန္ဘက္ျဖစ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,