Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭivirati:f.[cf.paṭivirata] 回避,離開.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭivirati:f.[cf.paṭivirata] 回避,離.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭivirati,(‹paṭivirata),【陰】戒除(abstinence from)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭivirati: paṭivirati(thī)
ပဋိဝိရတိ(ထီ)
[pati+vi+ramu+ti.ramu kīḷāyaṃ....ārati,virati,paṭivirati.nīti,dhā.134.]
[ပတိ+ဝိ+ရမု+တိ။ ရမု ကီဠာယံ။...အာရတိ၊ဝိရတိ၊ ပဋိဝိရတိ။ နီတိ၊ဓာ။၁၃၄။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭivirati,(f.) [fr.paṭivirata] abstinence from Dhs.299; M.III,74; PvA.206.(Page 399)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭivirati:Abstinence from
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭivirati:sự ngăn trừ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭivirati:ပဋိဝိရတိ(ထီ)
[ပတိ+ဝိ+ရမု+တိ။ ရမု ကီဠာယံ။...အာရတိ၊ဝိရတိ၊ ပဋိဝိရတိ။ နီတိ၊ဓာ။၁၃၄။]
(၁) (မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္မွ) ကင္းေဝး-ေရွာင္ခြါ-၍ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း၊ ေရွာင္ၾကဉ္ျခင္း။ (၂) (မေကာင္းမႈအကုသိုလ္မွ) သီးျခား-သီးသန္႔-ကင္းေဝး-ေရွာင္ခြါ-၍ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ တရား၊ ေရွာင္ၾကဉ္ေသာ တရား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,