Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭivijjhati:[paṭi-vyadh] 貫通,通達,洞察,理解.aor.paṭivijjha,paccavyādhi,paccavidhuṃ; grd.paṭivijjha; pp.paṭividdha.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭivijjhati:[paṭi-vyadh] 貫通す,通達す,洞察す,理解す.aor.paṭivijjha,paccavyādhi,paccavidhuṃ; grd.paṭivijjha; pp.paṭividdha.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭivijjhati,(paṭi + vidh + ya),看穿,了解。 【過】 ~jhi。 【獨】 ~vijjha,~vijjhitvā。(p195)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭivijjhati,(paṭi+vidh(梵vyadh / vidh)貫穿+ya),貫通,透徹,看穿,了解(to pierce through,penetrate (lit.& fig.),intuit,to acquire,master,comprehend)。【過】paṭivijjha﹐paccavyādhi。【獨】paṭivijjha﹐paṭivijjhitvā。【現分】paṭivijjhanta。3rd pl.paccavidhuṁ。【過分】paṭividdha。Mv.I,40.,42︰paccabyattha padamasokaṁ,你已到達無憂處。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭivijjhati: paṭivijjhati(kamma,kri)
ပဋိဝိဇၩတိ(ကမၼ၊ႀကိ)
[pati+vidha+ya+te.kamme kattusadisampi rūpaṃ hoti,tena dhammo paṭivijjhati.nirutti.664.]
[ပတိ+ဝိဓ+ယ+ေတ။ ကေမၼ ကတၱဳသဒိသမၸိ ႐ူပံ ေဟာတိ၊ ေတန ဓေမၼာ ပဋိဝိဇၩတိ။ နိ႐ုတၱိ။ ၆၆၄။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭivijjhati: paṭivijjhati(kri)
ပဋိဝိဇၩတိ(ႀကိ)
[pati+vidha+ya+ti.vidhavijjhane.vijjhati,paṭivijjhati.nīti,dhā.231.vidha tāḷane,sarena migaṃ vijjhati,dhammaṃ paṭivijjhati.nirutti.664.]
[ပတိ+ဝိဓ+ယ+တိ။ ဝိဓဝိဇၩေန။ ဝိဇၩတိ၊ ပဋိဝိဇၩတိ။ နီတိ၊ ဓာ။၂၃၁။ ဝိဓ တာဠေန၊ သေရန မိဂံ ဝိဇၩတိ၊ ဓမၼံ ပဋိဝိဇၩတိ။ နိ႐ုတၱိ။ ၆၆၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭivijjhati:[paṭi + vidh + ya] penetrates; comprehends.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭivijjhati,[paṭi+vijjhati of vyadh] to pierce through,penetrate (lit.& fig.),intuit,to acquire,master,comprehend Vin.I,183; S.II,56; V,119,278,387,454; A.IV,228,469; Nd2 378; J.I,67,75; Ps.I,180 sq.; Miln.344; DhA.I,334.-- aor.paṭivijjha Sn.90 (=aññāsi sacchākāsi SnA 166),and paccavyādhi Th.1,26=1161 (°byādhi); also 3rd pl.paccavidhuṁ A.IV,228.-- pp.paṭividdha (q.v.).On phrase uttariṁ appaṭivijjhanto.See uttari.(Page 399)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭivijjhati:To cleave,split; to penetrate,comprehend,acquire,master,learn
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIVIJJHATI:(paṭi+vidh+ya) thấm vào,hiểu biết,gồm vào [aor] --jhi [pp] --viddha [abs] --vijjha,--vijjhitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭivijjhati:thấu triệt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭivijjhati:ပဋိဝိဇၩတိ(ႀကိ)
[ပတိ+ဝိဓ+ယ+တိ။ ဝိဓဝိဇၩေန။ ဝိဇၩတိ၊ ပဋိဝိဇၩတိ။ နီတိ၊ ဓာ။၂၃၁။ ဝိဓ တာဠေန၊ သေရန မိဂံ ဝိဇၩတိ၊ ဓမၼံ ပဋိဝိဇၩတိ။ နိ႐ုတၱိ။ ၆၆၄။]
(၁) (က) ေဖာက္ထြက္-စူးဝင္-၏၊ ထိုး-ထိ-စြပ္-မိ၏။ (ခ) ပစ္ခတ္၏၊ ေဖာက္ထြင္း-ထိမွန္-ေစ၏။ (၂) (က) ထိုးထြင္း သိျမင္၏။ (ခ) မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏၊ မ်က္ဝါးထင္ထင္ သိျမင္၏။ (ဂ) သိျမင္-ရရွိ-ဆိုက္ေရာက္-၏။ (ဃ) သိျမင္-ေျပာဆို၏။ (၃) လွိမ့္-ခ်-လိမ့္က်ေစ-၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭivijjhati:ပဋိဝိဇၩတိ(ကမၼ၊ႀကိ)
[ပတိ+ဝိဓ+ယ+ေတ။ ကေမၼ ကတၱဳသဒိသမၸိ ႐ူပံ ေဟာတိ၊ ေတန ဓေမၼာ ပဋိဝိဇၩတိ။ နိ႐ုတၱိ။ ၆၆၄။]
ထိုးထြင္း သိျမင္အပ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭivijjhati:ပဋိ-ဝိဇၩတိ (ပဋိ√ဝိဓ္)
ထိုးထြင္း၏။ ထိုးထြင္း၍ သိ၏။ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,