Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭivijānāti:[paṭi-vi-jñā] 認出辨別出(recognize,realise),了知.aor.paṭivijāni.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭivijānāti:[paṭi-vi-jñā] 認める,了知する.aor.paṭivijāni.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭivijānāti,(paṭi + vi + ñā + nā),認可,知道。 【過】 ~jāni。(p195)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭivijānāti,(paṭi+vi +ā+nā),認可,知道。【過】paṭivijāni。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭivijānāti: paṭivijānāti(kri)
ပဋိဝိဇာနာတိ(ႀကိ)
[pati+vi+ñā+nā+ti]
[ပတိ+ဝိ+ဉာ+နာ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭivijānāti:[paṭi + vi + ñā + nā] recognizes; knows.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭivijānāti,[paṭi+vi+jānāti] to recognise Vin.III,130; Nd2 378 (ājānāti vijānāti p.paṭivijjhati); Miln.299.(Page 399)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIVIJĀNĀTI:(paṭi+vi+ñā+nā) nhìn nhận,biết [aor] --jāni
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭivijānāti:ပဋိဝိဇာနာတိ(ႀကိ)
[ပတိ+ဝိ+ဉာ+နာ+တိ]
(၁) သိ၏။ (က) သိရွိ-နားလည္-၏။ (ခ) သာယာ-ခံစား-၏။ (ဂ) ထိုးထြင္းသိျမင္၏၊ ေကာင္းစြာ သိ၏။ ဝန္ခံ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭivijānāti:ပဋိ-ဝိဇာနာတိ (ပဋိ+ဝိ√ဉာ)
မွတ္မိ၏။ အသိအမွတ္ျပဳ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,