Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭivedha:m.[cf.paṭivijjhati<vyadh,BSk,prativedha] 貫通,通達,洞察,理解.-aṭṭha (應該是 -attha ?) 通達義(理).-gambhīratā 通達甚深.-ñāṇa 通達智.-suñña 通達空.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭivedha:m.[cf.paṭivijjhati<vyadh,BSk,prativedha] 貫通,通達,洞察,理解.-aṭṭha 通達する義.-gambhīratā 通達甚深.-ñāṇa 通達智.-suñña 通達空.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭivedha,【陽】 滲透,達到,理解。(p196)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭivedha,(‹paṭi+vyadh貫通),cp.paṭivijjhati & BSk.prativedha),【陽】滲透,通達(體證道、果、涅盤),貫通、洞察(piercing)。duppaṭivedha﹐【形】難以通達。lakkhaṇapaṭivedhā,通達相(通達(喜)的自相和共相,(Mṭ.118./II,pp.312.))。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
paṭivedha: 貫穿、穿透智、洞察
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭivedha: paṭivedha(pu)
ပဋိေဝဓ(ပု)
[pati+vidha+ṇa]
[ပတိ+ဝိဓ+ဏ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
paṭivedha:'penetration',signifies the realization of the truth of the Dhamma,as distinguished from the mere acquisition of its wording (pariyatti ),or the practice (paṭipatti) of it,in other words,realization as distinguished from theory and practice.Cf.pariyatti
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭivedha:[m.] penetration; attainment; comprehension.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭivedha,[fr.paṭi+vyadhī cp.paṭivijjhati & BSk.prativedha MVastu I.86] lit.piercing,i.e.penetration,comprehension,attainment,insight,knowledge A.I,22,44; D.III,253; Ps.I,105; II,50,57,105,112,148,182; Vbh.330; Miln.18; SnA 110,111; Sdhp.65.-- appaṭivedha non-intelligence,ignorance Vin.I,230; S.II,92; III,261; V,431; A.II,1; Dhs.390,1061,1162; Pug.21.-- duppaṭivedha (adj.) hard to pierce or penetrate; flg.difficult to master Miln.250.-- maggaphala° realisation of the fruit of the Path DhA.I,110.(Page 399)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIVEDHA:[m] sự giác ngộ,sự đắc được,sự hiểu biết rõ ràng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭivedha:sự triệt ngộ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭivedha:ပဋိေဝဓ(ပု)
[ပတိ+ဝိဓ+ဏ]
(၁) ထိုးထြင္း သိျမင္ျခင္း၊ ထိုးထြင္း သိျမင္-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာဉာဏ္ ပညာ။ (၂) ထိုးထြင္း သိျမင္-တတ္-အပ္-ေသာ စ်ာန္။ (၃) ထိုးထြင္း သိျမင္အပ္ေသာ သေဘာတရား။ (၄) ထိုးထြင္း သိျမင္ရာ (အခါ)။ (၅) ရျခင္း၊ ရရွိ-ပိုင္ဆိုင္-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭivedha:ပဋိ-ေဝဓ (ပ) (ပဋိ√ဝိဓ္+ဏ)
ထိုးထြင္းျခင္း။ ထိုးထြင္း၍ သိျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,