Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭissati:f.[cf.paṭissata] 憶念,記憶.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭissati:f.[cf.paṭissata] 憶念,記憶.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭissati,(paṭi+sati of smr)﹐【陰】回想。appṭissati﹐不能回想(lapse of memory)。DhsA.(CS:p.191):「當面的(記住),離去了之後,處於再回想記住,為回想。」(Abhimukhaṁ gantvā viya saraṇato paṭisaraṇavasena paṭissati.)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭissati: paṭissati(thī)
ပဋိႆတိ(ထီ)
[paṭi+sara+ti]
[ပဋိ+သရ+တိ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭissati,(f.) [paṭi+sati of smṛ] mindfulness,remembrance,memory M.I,36 sq.; Dhs.23; Pug.25.app° lapse of memory Dhs.1349.(Page 401)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭissati:tưởng niệm,sự tưởng niệm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭissati:ပဋိႆတိ(ထီ)
[ပဋိ+သရ+တိ]
ေအာက္ေမ့-အမွတ္ရ-ျခင္း၊ အာ႐ုံသို႔ ေရွး႐ွဴသြားသကဲ့သို႔-ေအာက္ေမ့-အမွတ္ရ-ေသာ၊ သတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭissati:ပဋိ-ႆတိ (ဣ) (ပဋိ√သရ္+တိ)
သတိေရွ႕႐ႈထင္ျခင္း။ သတိရျခင္း။ တစ္ဖန္ေအာက္ေမ့ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,