Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭisevati:patisevati [paṭi-sev] 受用,實行(practise),從事.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭisevati:patisevati [paṭi-sev] 受用する,行う,従事す.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭisevati,(paṭi + sev + a),跟隨,追求,練習,沈迷於,使用藥等。 【過】~sevi。 【過分】 ~vita。 【現分】 ~sevanta。 【獨】 ~sevitvā。 ~seviya。(p197)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭisevati,(paṭi+sev+a),跟隨,追求,練習,沈迷於,使用藥等。【過】paṭisevi。【過分】paṭisevita。【現分】paṭisevanta。【獨】paṭisevitvā。paṭiseviya。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭisevati: paṭisevati(kri)
ပဋိေသဝတိ(ႀကိ)
[pati+seva+a+ti.seva sevane.,ṭī.342.īsevanattha-nitea ]]sevatiç sevanāç sevako]]ca saddanīti (nīti,dhā,nhā-171) pra ]]si sevāyaṃ...sugandhaṃ sevatīti sikhaṇḍo.cūḷā]] caso dhātvatthavi mogga (ṇvādi.59) dhātuviyuea rhi.lokīnitea ¤pra ]]seva]] mhāsā .dhātvattha,sya.399-gāthā.sevati,sevate,kavikappadduma,dhāturūpa kappadduma.152.]
[ပတိ+ေသဝ+အ+တိ။ ေသဝ ေသဝေန။ ဓာန္၊ဋီ။၃၄၂။ ဤေသဝနတၳ-၌ "ေသဝတိ,ေသဝနာ,ေသဝေကာ"စသည္ျဖင့္ သဒၵနီတိ (နီတိ၊ဓာ၊ႏွာ-၁၇၁) ျပယုဂ္ထုတ္သည္ကား "သိ ေသဝါယံ...သုဂႏၶံ ေသဝတီတိ သိခေ႑ာ။ စူဠာ" စေသာ ဓာတြတၳဝိၿဂိဳဟ္ ေမာဂၢလႅာန္ (ဏြာဒိ။ ၅၉) ဆိုသည္ကို ဓာတုဝိၿဂိဳဟ္ေယာင္၍ ထုတ္ဟန္ ရွိသည္။ ေလာကီက်မ္းတို႔၌ ၎ျပယုဂ္တို႔ကို "ေသဝ" ဓာတ္မွာသာ ထုတ္သည္။ ဓာတြတၳ၊ သ်။ ၃၉၉-ဂါထာ။ ေသဝတိ၊ ေသဝေတ၊ ကဝိကပၸဒၵဳမ၊ ဓာတု႐ူပ ကပၸဒၵဳမ။၁၅၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭisevati:[paṭi + sev + a] follows; pursues; practises; indulges in; uses a medicine,etc.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭisevati,[paṭi+sevati,cp.BSk.pratisevate Divy 258 in same meaning] to follow,pursue,indulge in (Acc.),practise Vin.II,296 (methunaṁ dhammaṁ); M.I,10; A.II,54 (methunaṁ); J.I,437; VI,73,505; Dh.67; Nd1 496; Pug.62; Miln.224; DhA.II,40; PvA.130; Sdhp.396.‹-› Note.paṭisevati is spelt pati° at Dh.67,68; J.III,275,278.(Page 401)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭisevati:To receive; to practise
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬISEVATI:(paṭi+sev+a) theo sau,theo dõi,thực hành,dùng một thức thuốc,mê thích theo [aor] --sevi [pp] --vita [prp] --sevanta [abs] --sevitvā,--seviya,--na [nt] sự thực hành,sự cần dùng,sự đi theo
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭisevati:hành động,thông dâm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭisevati:ပဋိေသဝတိ(ႀကိ)
[ပတိ+ေသဝ+အ+တိ။ ေသဝ ေသဝေန။ ဓာန္၊ဋီ။၃၄၂။ ဤေသဝနတၳ-၌ "ေသဝတိ,ေသဝနာ,ေသဝေကာ"စသည္ျဖင့္ သဒၵနီတိ (နီတိ၊ဓာ၊ႏွာ-၁၇၁) ျပယုဂ္ထုတ္သည္ကား "သိ ေသဝါယံ...သုဂႏၶံ ေသဝတီတိ သိခေ႑ာ။ စူဠာ" စေသာ ဓာတြတၳဝိၿဂိဳဟ္ ေမာဂၢလႅာန္ (ဏြာဒိ။ ၅၉) ဆိုသည္ကို ဓာတုဝိၿဂိဳဟ္ေယာင္၍ ထုတ္ဟန္ ရွိသည္။ ေလာကီက်မ္းတို႔၌ ၎ျပယုဂ္တို႔ကို "ေသဝ" ဓာတ္မွာသာ ထုတ္သည္။ ဓာတြတၳ၊ သ်။ ၃၉၉-ဂါထာ။ ေသဝတိ၊ ေသဝေတ၊ ကဝိကပၸဒၵဳမ၊ ဓာတု႐ူပ ကပၸဒၵဳမ။၁၅၂။]
မွီဝဲ-သုံးေဆာင္-ခံစား-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭisevati:ပဋိ-ေသဝတိ (ပဋိ√ေသဝ္)
မွီဝဲ၏။ မွီဝဲသံုးေဆာင္၏။ မွီဝဲခံစား၏။
အသဒၶမၼံ ပဋိေသဝတိ၊ မသူေတာ္တို႔၏အက်င့္ကို မွီဝဲ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,