Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭisanthāra:m.[cf.paṭisantharati] 歡迎(friendly welcome),承迎(承受迎接)(kind reception),(打)招呼,友情(friendship),親切(kindliness).-gāravatā 承迎的尊敬.paṭisanthāraka 承迎者,敬禮者.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭisanthāra:m.[cf.paṭisantharati] 歓迎,承迎,挨拶,友情,親しさ.-gāravatā 承迎の尊敬.paṭisanthāraka 承迎者,敬礼者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭisanthāra,【陽】 歡迎,寬待。(p196)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭisanthāra,【陽】歡迎,寬待。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭisanthāra: paṭisanthāra(pu)
ပဋိသႏၴာရ(ပု)
[pati+saṃ+thara+ṇa]
[ပတိ+သံ+ထရ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭisanthāra:[m.] friendly welcome; kind reception.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭisanthāra,[fr.paṭi+saṁ+stṛ] lit.spreading before,i.e.friendly welcome,kind reception,honour,goodwill,favour,friendship D.III,213,244; A.I,93; III,303 sq.; IV,28,120; V,166,168 (°aka adj.one who welcomes); J.II,57; Dh.376 (expld as āmisa° and dhamma° at DhA.IV,111,see also DhsA.397 sq.& Dhs.trsl.350); Dhs.1344; Vbh.360; Miln.409.paṭisanthāraṁ karoti to make friends,to receive friendly PvA.12,44,141,187.(Page 400)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬISANTHĀRA:[m] sự tiếp rước,sự ân cần tiếp rước
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭisanthāra:sự tiếp đãi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭisanthāra:ပဋိသႏၴာရ(ပု)
[ပတိ+သံ+ထရ+ဏ]
(၁) ပိတ္ဆို႔-ဖာေထး-ေစ့စပ္-ျခင္း၊ ပ်ဴငွါ-ေလာကဝတ္-ျပဳျခင္း။ (၂) ပိတ္ဆို႔-ဖာေထး-ေစ့စပ္-ရာ၊ ပ်ဴငွာ-ေလာကဝတ္-ျပဳရာ (အခါ)။ ပဋိသႏၴာရေဝလာ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭisanthāra:ပဋိ-သႏၴာရ (ပ) (ပဋိ+သံ√ထရ္+ဏ)
ပ်ဴငွာေလာကဝတ္ ျပဳျခင္း။ အေစ့အစပ္စကား ေျပာေဟာျခင္း။ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္း။
ပဋိသႏၴာရတၳာယ၊ ပ်ဴငွာေလာကဝတ္ ျပဳရျခင္း အက်ိဳးငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,