Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭisaṅkhā:① f.[cf.paṭisaṅkhāti] 省察,思擇,考察.-ānupassanā 省察隨觀,簡擇觀.-ñāṇa 省察智.-nirodha 擇滅.② [= paṭisaṅkhāya.paṭisaṅkhāti 的 ger.] 觀察.~yoniso 如理(地)觀察.appaṭisaṅkhā 無思慮,無省察.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭisaṅkhā:① f.[cf.paṭisaṅkhāti] 省察,思択,考察.-ānupassanā 省察隨観,簡択観.-ñāṇa 省察智.-nirodha 択滅.② [=paṭisaṅkhāya.paṭisaṅkhāti の ger.] 観察して.~yoniso 如理に観察して.appaṭisaṅkhā 無思慮に.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭisaṅkhā,paṭisaṅkhāya,【獨】 考慮了,區別了。(p196)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭisaṅkhā,paṭisaṅkhāya(‹khyā測、察),【獨】省察了,考慮了,區別了。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭisaṅkhā: paṭisaṅkhā(kri,vi)
ပဋိသခၤါ(ႀကိ၊ဝိ)
[pati+saṃ+khā+tvā.]]tvā yapru,ya khye.rū.51.nīti,sutta.160.nirutti.33,761.]
[ပတိ+သံ+ခါ+တြာ။ "တြာကို ယျပဳ၊ ယကို ေခ်။႐ူ။၅၁။နီတိ၊သုတၱ။၁၆၀။နိ႐ုတၱိ။၃၃၊၇၆၁။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭisaṅkhā: paṭisaṅkhā(thī)
ပဋိသခၤါ(ထီ)
[pati+saṃ+khā+a+ā.khā pakathane khyā ca....saṅkhā paṭisaṅkhā.nīti,dhā.17.]
[ပတိ+သံ+ခါ+အ+အာ။ ခါ ပကထေန ခ်ာ စ။...သခၤါ ပဋိသခၤါ။ နီတိ၊ဓာ။၁၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭisaṅkhā:[f.] reflection; judgement; consideration.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭisaṅkhā,(f.) [paṭi+saṅkhā of khyā] reflection,judgment,consideration Vin.I,213; S.IV,104 (°yoniso); Ps.I,33,45,57,60,64; Pug.25,57; Dhs.1349.appaṭisaṅkhā (see also °saṅkhāti) want of judgment,inconsideration Ps.I,33,45; Dhs.1346=Pug.21.-- Note.In combn paṭisaṅkhā yoniso “carefully,with proper care or intention” p.is to be taken as ger.of paṭisaṅkhāti (q.v.).This connection is frequent,e.g.S.IV,104; A.II,40; Nd1 496; Nd2 540.(Page 400)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭisaṅkhā:quán tưởng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭisaṅkhā:ပဋိသခၤါ(ထီ)
[ပတိ+သံ+ခါ+အ+အာ။ ခါ ပကထေန ခ်ာ စ။...သခၤါ ပဋိသခၤါ။ နီတိ၊ဓာ။၁၇။]
စူးစမ္း-ဆင္ျခင္-သိျမင္-ျခင္း၊ စူးစမ္း-ဆင္ျခင္-သိျမင္-တတ္ေသာ-ဉာဏ္-ပညာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭisaṅkhā:ပဋိသခၤါ(ႀကိ၊ဝိ)
[ပတိ+သံ+ခါ+တြာ။ "တြာကို ယျပဳ၊ ယကို ေခ်။႐ူ။၅၁။နီတိ၊သုတၱ။၁၆၀။နိ႐ုတၱိ။၃၃၊၇၆၁။]
စူးစမ္း-ဆင္ျခင္-သိျမင္-၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭisaṅkhā:ပဋိ-သခၤါ (အ-ကိတ္)
ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭisaṅkhā:ပဋိ-သခၤါ (ဣ) (ပဋိ+သံ√ခ်ာ)
ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္ျခင္း။ပဋိသခၤါယ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,