Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭisaṃvedeti: paṭisaṃvedeti(kā,kri)
ပဋိသံေဝေဒတိ(ကာ၊ႀကိ)
[pati+saṃ+vida+ṇe+ti]
[ပတိ+သံ+ဝိဒ+ေဏ+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭisaṃvedeti: paṭisaṃvedeti(kri)
ပဋိသံေဝေဒတိ(ႀကိ)
[pati+saṃ+vida+ṇe+ti]
[ပတိ+သံ+ဝိဒ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭisaṃvedeti:[paṭi + saṃ + vid + e] undergoes; feels; experiences.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭisaṃvedeti:and (paṭisaṃvediyati)To feel,experience,enjoy,perceive
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬISAṂVEDETI:(paṭi+saṃ+vid+e) đang bị (chịu đựng) cảm giác,thực nghiệm [aor] --esi [pp] --vidita,--vedita [abs] --detvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭisaṃvedeti:cảm thọ,hưởng cảm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭisaṃvedeti:ပဋိသံေဝေဒတိ(ႀကိ)
[ပတိ+သံ+ဝိဒ+ေဏ+တိ]
(၁) ခံစား၏။ (၂) သိ၏။ (၃) ရ၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭisaṃvedeti:ပဋိသံေဝေဒတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ပတိ+သံ+ဝိဒ+ေဏ+တိ]
သိေစ၏၊ ထင္စြာျပ၏၊ ေျပာၾကား၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭisaṃvedeti:ပဋိ-သံေဝေဒတိ (ကာ) (ပဋိ+သံ√ဝိဒ္ ေဏ)
ခံစား၏။
သုခၪၥ ကာေယန ပဋိသံေဝေဒတိ၊ သုခေဝဒနာကိုလည္း ႐ူပကာယျဖင့္ ခံစား၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,