Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭirūpa:patirūpa a.[paṭi-rūpa] 適當的,適合相稱的(fit,proper,suitable,befitting); 像似看似貌似的(seeming).-desa-vāsa 住在又好又適合的地方(living in a suitable region).
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭirūpa:patirūpa a.[paṭi-rūpa] 適当の,ふさわしい,像似の.-desa-vāsa 好適の地方に住する.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭirūpa,patirūpa,【形】 適合的,適當的。(p195)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭirūpa,patirūpa,【形】適合的,適當的。patirūpadesavāsa﹐住處應適宜。patirūpadesavāso nāma yattha catasso parisā vicaranti,dānādīni puññakiriyavatthūni vattanti,navaṅgaṁ satthu sāsanaṁ dibbati,tattha nivāso sattānaṁ puññakiriyāya paccayattā maṅgalanti vuccati.(住處應適宜:無論何處有四眾(比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷)走動,可做布施等功德處,有「九分教」的輝煌,說該處居民有作福因緣說為吉祥。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭirūpa: paṭirūpa(ti)
ပဋိ႐ူပ(တိ)
[paṭirūpa+ṇa]
[ပဋိ႐ူပ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭirūpa: paṭirūpa(na)
ပဋိ႐ူပ(န)
[pati+rūpa,(pratirūpa-saṃ.paḍirūpa- aç paḍirūva-prā).]
[ပတိ+႐ူပ၊ (ျပတိ႐ူပ-သံ။ ပဍိ႐ူပ- အ,ပဍိ႐ူဝ-ျပာ)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭirūpa,(adj.) fit; proper; suitable; befitting.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭirūpa,(adj.) [paṭi+rūpa] fit,proper,suitable,befitting,seeming D.I,91; Vin.II,166 (seyyā); M.I,123; S.I,214; II,194 (ap°); Th.2,341; Pv.II,1215; J.V,99; Pug.27; DhA.III,142; PvA.26,122 (=yutta),124.--°desavāsa living in a suitable region D.III,276=A.II,32; Nett 29,50.-- Spelt pati° at Dh.158; Sn.89,187,667; SnA 390.Cp.pāṭirūpika.(Page 398)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIRŪPA:=PATIRŪPA[a] thuận lợi,đúng rồi,xứng đáng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭirūpa:thích hợp,thích đáng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭirūpa:ပဋိ႐ူပ(န)
[ပတိ+႐ူပ၊ (ျပတိ႐ူပ-သံ။ ပဍိ႐ူပ- အ,ပဍိ႐ူဝ-ျပာ)။]
(၁) တူေသာ သေဘာ၊ အတုအေယာင္၊ အတုအပ။ ပဋိ႐ူပ-ၾကည့္။ (တိ) (၂) သင့္ေလ်ာ္-ေလ်ာက္ပတ္-ေသာ။ ပဋိ႐ူပါဓိဂမုပါယ-ၾကည့္။ ပတိ႐ူပ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭirūpa:ပဋိ႐ူပ(တိ)
[ပဋိ႐ူပ+ဏ]
တူေသာ သေဘာရွိေသာ၊ အတုအပ-အတုအေယာင္-ျဖစ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭirūpa:ပဋိ-႐ူပ (န)
ပံုစံ၊
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭirūpa:ပဋိ-႐ူပ (တိ)
သင့္ေလ်ာ္သည္။ ေလ်ာက္ပတ္သည္။ အလားတူသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,