Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭipucchā:f.[paṭi-pucchā] 反問,反詰問,質問.-karaṇīya 應被反問的.-vinīta 已被反問引導的.-vyākaraṇīya-pañha 反詰記問,依照反問應被解答(解說答釋)的問題.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭipucchā:f.[paṭi-pucchā] 反問,反詰,質問.-karaṇīya 反問せらるべき.-vinīta 反問に導かれたる.-vyākaraṇīya-pañha 反詰記問,反問によって解答さるベき問い.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭipucchā,【陰】 反問的問題。(p194)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭipucchā,【陰】反問的問題。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭipucchā: paṭipucchā(kri,vi)
ပဋိပုစၧာ(ႀကိ၊ဝိ)
[pati+puccha+tvā.tvā-nitea tva- khye.,sya,5.169.]
[ပတိ+ပုစၧ+တြာ။ တြာ-၌ တြ-ကို ေခ်။ ေမာဂ္၊သ်၊၅။၁၆၉။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭipucchā: paṭipucchā(thī)
ပဋိပုစၧာ(ထီ)
[pati+puccha+a+ā.(pratipacchā-saṃ.paḍipucchā-prā)]
[ပတိ+ပုစၧ+အ+အာ။ (ျပတိပစၧာ-သံ။ ပဍိပုစၧာ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭipucchā:[f.] a question in return.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭipucchā,(f.) [paṭi+pucchā] a question in return,inquiry; only °- (as Abl.) by question,by inquiry,by means of question & answer in foll.cpds.:°karaṇīya Vin.I,325; °vinīta A.I,72; °vyākaraṇīya (pañha) D.III,229.(Page 396)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭipucchā:Question in return
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIPUCCHĀ:[f] sự hỏi lại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭipucchā:ပဋိပုစၧာ(ထီ)
[ပတိ+ပုစၧ+အ+အာ။ (ျပတိပစၧာ-သံ။ ပဍိပုစၧာ-ျပာ)]
(၁) ေမးျမန္းျခင္း။ (၂) တဖန္-ျပန္၍-ေမးျမန္းျခင္း။ (၃) တဖန္-ျပန္၍-ေမးျမန္း-ေၾကာင္း (စကား)။ (၄) (အေျဖကို) ေရွး႐ွဴေမးျမန္းေၾကာင္း စကား)။ ပဋိပုစၧာဝစန-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭipucchā:ပဋိပုစၧာ(ႀကိ၊ဝိ)
[ပတိ+ပုစၧ+တြာ။ တြာ-၌ တြ-ကို ေခ်။ ေမာဂ္၊သ်၊၅။၁၆၉။]
(၁) ေမးျမန္း-ေလွ်ာက္ထား-၍။ (၂) တဖန္-ျပန္လွန္-ေမးျမန္း-ေလွ်ာက္ထား-၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭipucchā:ပဋိ-ပုစၧာ (ဣ)
အတံု႔ေမးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,