Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭippassambhanā:f.,paṭippassambhitatta n.安息,止息 = paṭippassaddhi.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭippassambhanā:f.,paṭippassambhitatta n.安息,止息=paṭippassaddhi.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭippassambhanā,【陰】 參考 paṭippassaddhi。(p194)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭippassambhanā,【陰】回到輕安。參考 paṭippassaddhi。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭippassambhanā:[f.] calming; alaying; quieting down; complete ease.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭippassambhanā:sự an tịnh
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭippassambhanā:ပဋိ-ပၸႆမ႓နာ (ဣ) (ပဋိ+ပ√သမ႓္+ယု)
တစ္ဖန္ၿငိမ္းေစျခင္း။ ကိေလသာတို႔ကို ၿငိမ္းေစျခင္း။
ပဋိပၸႆမ႓နတၳာယ၊ ၿငိမ္းစိမ့္ေသာငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,