Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭippassaddhi:paṭipassaddhi f.[cf.paṭippassaddha] 安息,止息,止滅.-pārisuddhi-sīla 安息遍淨戒.-vimutti 安息解脫.-viveka 止離.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭippassaddhi:paṭipassaddhi f.[cf.paṭippassaddha] 安息,止息,止滅.-pārisuddhi-sīla 安息遍浄戒.-vimutti 安息解脫.-viveka 止離.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
paṭippassaddhi:paṭipassaddhi f.[cf.paṭippassaddha] 安息,止息,止滅.-pārisuddhi-sīla 安息遍浄戒.-pahāna安息による舍断.-vimutti 安息解脫.-viveka 止離,止灭离.-visuddhi安息清净.-suñña止灭空
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭippassaddhi,【陰】 平靜,鎮靜,靜寂,完全的安逸。(p194)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭippassaddhi,(‹paṭippassaddha),【陰】subsidence,calming,allaying,quieting down,repose,complete ease。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭippassaddhi: paṭippassaddhi(thī)
ပဋိပၸႆဒၶိ(ထီ)
[pati+pa+sambhū+ti.sambhū vissambhe.rū,ṭī,4va.]
[ပတိ+ပ+သမ႓ဴ+တိ။ သမ႓ဴ ဝိႆေမ႓။ ႐ူ၊ဋီ၊၄ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭippassaddhi:[f.] calming; alaying; quieting down; complete ease.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭippassaddhi,(f.) [fr.paṭippassaddha] subsidence,calming,allaying,quieting down,repose,complete ease Vin.I,331 (kammassa suppression of an act); Ps.II,3,71,180; Nett 89; Dhs.40,41,320; SnA 9.Esp.frequent in the Niddesas in stock phrase expressing the complete calm attained to in emancipation,viz.vūpasama paṭinissagga p.amata nibbāna,e.g.Nd2 429.(Page 396)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
paṭippassaddhi:Subsidence,calming,quieting down
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIPPASSADDHI:[f] sự yên tịnh,sự yên lặng,sự an vui hoàn toàn,sự làm cho dịu
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭippassaddhi:sự tỉnh lặng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭippassaddhi:ပဋိပၸႆဒၶိ(ထီ)
[ပတိ+ပ+သမ႓ဴ+တိ။ သမ႓ဴ ဝိႆေမ႓။ ႐ူ၊ဋီ၊၄ဝ။]
(၁) ၿငိမ္းေအး-ခ်ဳပ္ေပ်ာက္-ကင္းျပတ္-ျခင္း။ (၂) (ကိေလသာတို႔၏) ၿငိမ္းေအး-ခ်ဳပ္ေပ်ာက္-ကင္းျပတ္-ေၾကာင္းဖိုလ္။ (၃) (ကိေလသာ,သခၤါရတို႔၏) ၿငိမ္းေအး-ခ်ဳပ္ေပ်ာက္-ကင္းျပတ္-ရာနိဗၺာန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭippassaddhi:ပဋိ-ပၸႆဒၶိ (ဣ)
ၿငိမ္းျခင္း။ ကိေလသာတို႔၏ ၿငိမ္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,