Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭipannaka:a.m.[paṭipanna-ka] 向道者,須陀洹向乃至阿羅漢向.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭipannaka:a.m.[paṭipanna-ka] 向道者,須陀洹向乃至阿羅漢向.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭipannaka: paṭipannaka(ti)
ပဋိပႏၷက(တိ)
[paṭipanna+ka]
[ပဋိပႏၷ+က]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭipannaka,(adj.n.) [fr.paṭipanna] one who has entered upon the Path (ariyamagga) Pug.13 (=maggaṭṭhaka,phalatthāya paṭipannattā p.nāma PugA 186); Miln.342,344; Nett 50; DhsA.164.See also Miln.trsl.II.231,237.(Page 396)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭipannaka:người tiến hành
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭipannaka:ပဋိပႏၷက(တိ)
[ပဋိပႏၷ+က]
(၁) က်င့္ေသာ၊ က်င့္ဆဲ ျဖစ္ေသာ၊ သူ။ (၂) သြားေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭipannaka:ပဋိပႏၷ-က (ပ)
က်င့္ေသာ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,