Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭipanna:a.[paṭipajjati 的 pp.] 已行道的,向道的,行者.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭipanna:a.[paṭipajjati の pp.] 行道せる,向道の,行者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭipanna,(patipajjati 的【過分】)。(p193)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭipanna,(patipajjati 的【過分】) 已回擊。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭipanna: paṭipanna(na)
ပဋိပႏၷ(န)
[pati+pada+ta.rū.631.,5.15va.nīti,sutta.1185.(pratipanna-saṃ.paḍivanna=paḍivaṇṇa-prā)]
[ပတိ+ပဒ+တ။ ႐ူ။၆၃၁။ေမာဂ္၊၅။၁၅ဝ။ နီတိ၊သုတၱ။ ၁၁၈၅။ (ျပတိပႏၷ-သံ။ ပဍိဝႏၷ=ပဍိဝဏၰ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭipanna:[pp.of paṭipajjati] entered upon a path or course; gone along; followed a method.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭipanna,[pp.of paṭipajjati] (having) followed or following up,reaching,going along or by (i.e.practising),entering on,obtaining S.II,69; IV,252; A.I,120 (arahattāya); IV,292 sq.(id.),372 sq.; It.81 (dhammânudhamma°); Sn.736; Dh.275 (maggaṁ); Vv 3423 (=maggaṭṭha one who has entered the path VvA.154)=Pv IV.349; Pug.63; Miln.17; DA.I,26; PvA.78,112 (maggaṁ),130,174 (sammā°),242; (dhammiyaṁ paṭipadaṁ); DhA.I,233 (magga° on the road,wandering).(Page 396)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIPANNA:[pp] của paṭipajjati
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭipanna:nakevalam sự thực hành,sự áp dụng,sự tiến hành
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭipanna:ပဋိပႏၷ(န)
[ပတိ+ပဒ+တ။ ႐ူ။၆၃၁။ေမာဂ္၊၅။၁၅ဝ။ နီတိ၊သုတၱ။ ၁၁၈၅။ (ျပတိပႏၷ-သံ။ ပဍိဝႏၷ=ပဍိဝဏၰ-ျပာ)]
(၁) က်င့္ျခင္း။ (တိ) (၂) က်င့္ေသာ၊ က်င့္ဆဲျဖစ္ေသာ၊ သူ။ (၃) က်င့္အပ္ေသာ။ (၄) (က) သြားေသာ၊ သူ။ (ခ) သက္ဝင္ေသာ။ (၅) (က) သြားအပ္-ဆည္းကပ္အပ္-ေသာ။ (ခ) သက္ဝင္-လႊမ္းမိုး-အပ္ေသာ။ (၆) လာေသာ။ (၇) ေရာက္ေသာ၊ ရေသာ။ (၈) (က) ေရာက္အပ္-ရအပ္-ေသာ။ (ခ) ေရာက္အပ္-ယူ-အပ္-ေသာ။ (၉) သိအပ္ေသာ။ (၁ဝ) သြားရာ၊ သြားအပ္ရာ။ ပဋိပႏၷာကာရ-ၾကည့္။ ပဋိပႏၷကာလ,ပဋိပႏၷမဂၢ-တို႔ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭipanna:ပဋိ-ပႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပဋိ√ပဒ္+န)
က်င့္အပ္သည္။ က်င့္သံုးအပ္သည္။ သြားသည္။
ဣမံ ရစၧံ ပဋိပေႏၷာ၊ ဤခရီးသို႔ သြားခဲ့၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,